BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г. в съответствие със Заповед № І-49 / 23.02.2023 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник.
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г. в съответствие със Заповед № І-49 / 23.02.2023 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник.

27.02.2023

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на двама редовни докторанти за учебната 2022-2023 г.

Теми за редовни докторантури:

„Ранната бронзова епоха в басейна на р. Струма“
Секция за тракийска археология
Професионално направление История и археология (2.2.), Специалност Археология;

„Градски бит и култура през Османския период (края на XIV – XVII в.) по данните от археологическите проучвания в Търново“
Филиал на НАИМ във Велико Търново
Професионално направление История и археология (2.2.), Специалност Археология;

В срок от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г. кандидатите входират документите за участие в конкурса в деловодството на НАИМ-БАН

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на НАИМ-БАН, в която кандидатите посочват специалноста и темата, за която кандидатстват и чуждият език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея.
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
  9. Декларация по § 5 от доп.разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса най-късно до 19.05.2023 г. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Конкурсните изпити по специалността следва да се проведат в периода от 12 до 16 юни 2023 година, а изпитите по чужд език – от 19 до 23 юни 2023 година.

Точната дата и часът за провеждане на изпита по чужд език се определят от Центъра за обучение при БАН при представяне на протокол за успешно положен изпит по специалността - средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50 (чл. З, ал. 11 от Правилника на БАН).

За справки: НАИМ-БАН, ул. Съборна № 2, ет. 1, стая 5, тел. (02) 988 2406 и (02) 980 65 14 или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн