BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурс за академична длъжност „главен асистент“, по направление 2.2. История и археология (специалност Археология)
Конкурс за академична длъжност „главен асистент“, по направление 2.2. История и археология (специалност Археология)

28.04.2023

Националният археологически институт с музей – Българска академия на науките обявява един конкурс за академичната длъжност „главен асистент“, по направление 2.2. История и археология (специалност Археология), за нуждите на Секция за нумизматика и епиграфика, профил „Римска нумизматика“;

Срок за подаване на документите: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 38 / 28.04.2023 г.

Документи: в НАИМ – БАН, София, ул. Съборна № 2, тел. 02/988 24 06

Кандидатите за участие в конкурсите за академичната длъжност „главен асистент“ подават молба за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва:

  • Aвтобиография;
  • Диплом за образователната и научна степен „доктор“;
  • Медицинско свидетелство;
  • Свидетелство за съдимост;
  • Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
  • Списък на публикации;
  • Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ от 05.05.2018 г., в Правилника за прилагането му и в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките

Програма за конкурс за академична длъжност „главен асистент“, по направление 2.2. История и археология (специалност Археология), за нуждите на Секция за нумизматика и епиграфика, профил „Римска нумизматика“

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн