BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г. в съответствие с Решение № 441 на МС от 22.06.2023 г.
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г. в съответствие с Решение № 441 на МС от 22.06.2023 г.

04.08.2023

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на двама редовни докторанти за учебната 2023-2024 г.

Теми за редовни докторантури:

„Преходът между късния неолит и ранния халколит в региона на Източните Балкани“

Секция за праистория
Професионално направление История и археология (2.2.), Специалност Праистория; докторска програма Праистория

„Некрополите на Столичния Търновград“

Филиал на НАИМ във Велико Търново
Професионално направление История и археология (2.2.), Специалност Археология; докторска програма Археология

В срок от 14.08.2023 г. до 13.10.2023 г. кандидатите входират документите за участие в конкурса в деловодството на НАИМ-БАН

Необходими документи за кандидатстване:

  • Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
  • Автобиография;
  • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  • Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  • Медицинско свидетелство;
  • Свидетeлство за съдимост;
  • Декларация по § 5 от доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.
  • Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  • Фактура (или копие) за платена такса 40 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса най-късно до 20.10.2023 г. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Конкурсните изпити по специалността следва да се проведат в периода от 4 до 8 декември 2023 година, а изпитите по чужд език – от 11 до 15 декември 2023 година.

Точната дата и часът за провеждане на изпита по чужд език се определят от Центъра за обучение при БАН при представяне на протокол за успешно положен изпит по специалността - средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50 (чл. З, ал. 11 от Правилника на БАН).

За справки: НАИМ-БАН, ул. Съборна № 2, ет. 1, стая 5, тел. (02) 988 24 06 и (02) 980 65 14 или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. (02) 979 52 60.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн