BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » НАИМ – БАН обявява два конкурса за академичната длъжност „главен асистент“
НАИМ – БАН обявява два конкурса за академичната длъжност „главен асистент“

11.06.2024

Националният археологически институт с музей – Българска академия на науките обявява два конкурса за академичната длъжност „главен асистент“:

  • един по направление 2.2. История и археология, специалност „Праистория“, с профил „Неолит“, за нуждите на Секцията за праистория;
  • един по направление 2.2. История и археология, специалност „Археология“, с профил „Римска провинциална култура в провинциите Мизия, Тракия и Македония (І – ІІІ в.)“, за нуждите на отдел „Експозиции“.

Срок за подаване на документите: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 49 / 11.06.2024 г.)

Документи: в НАИМ – БАН, София, ул. Съборна № 2, тел. 02/988 24 06

Кандидатите за участие в конкурсите за академичната длъжност „главен асистент“ подават заявление за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва:

  • Aвтобиография (Europass);
  • Диплом за образователната и научна степен „доктор“;
  • Медицинско свидетелство;
  • Свидетелство за съдимост;
  • Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
  • Списък на публикации;
  • Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ от 05.05.2018 г., в Правилника за прилагането му и в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн