BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурс за „професор“ по направление 2.2. История и археология
Конкурс за „професор“ по направление 2.2. История и археология

11.06.2024

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс по направление 2.2. История и археология, специалност Археология, профил Нумизматика за академичната длъжност „професор“ за нуждите на Регионален исторически музей Шумен.

Срок: два месеца от обнародването в „Държавен вестник” (ДВ, бр. 49 от 11.06.2024 г.)

Документи: в НАИМ - БАН, София, ул. „Съборна” № 2, тел.: (02) 988 24 06.

Кандидатите за участие в конкурса за академичната длъжност „професор“ подават молба за допускане, придружена от документите по чл. 2б, чл. 19 и чл. 29 от ЗРАСРБ и чл. 15, ал. 3 и чл. 20, ал. 2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в НАИМ-БАН, както следва:

  • Aвтобиография (Europass);
  • Диплом за образователната и научна степен „доктор“;
  • Медицинско свидетелство;
  • Свидетелство за съдимост;
  • Удостоверение за стаж като „доцент“;
  • Списък на публикации;
  • Списък на цитиранията;
  • Резюмета на публикациите;
  • Авторска справка за оригиналните научните приноси с доказателства;
  • Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ от 05.05.2018 г., в Правилника за прилагането му и в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките.

Кандидатите за участие в конкурса за академичната длъжност „професор“, които са служители на БАН, не прилагат медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн