BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурс за прием на един редовен докторант за учебната 2011-2012 г.
Конкурс за прием на един редовен докторант за учебната 2011-2012 г.

23.08.2011

НАИМ-БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
за прием на един редовен докторант за учебната 2011-2012 г.

“Археологическа карта на България – недеструктивни методи за теренни археологически проучвания и приложение на ГИС”,
шифър 05.03.12, секция Антична археология
(НС 34/17.05.2011; ДВ бр. 65 от 23.08.2011 г.)

Прием на документи: от 23.08.2011 до 21.10.2011 г. в НАИМ-БАН, ул. “Съборна” № 2, София, ет. 1, ст. 3 (канцелария), тел. (02) 988 24 06.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на НАИМ-БАН, в която кандидатите посочват шифър и специалността, за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
  2. Автобиография
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
  8. Фактура (или копие) за платена такса от 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – ул. “Сердика” № 4 (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

До участие в конкурса се допускат кандидатите за докторанти, които имат общ успех от дипломата за образователно-квалификационната степен „магистър” най-малко “много добър” (4.50).

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса (или отказ) до 28.10.2011 г. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити. До 25.11.2011 г. кандидатите се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на писмения и устен изпит по специалността (ако няма информация в писмото за допускане до изпит).

Изпитите ще се проведат:

По специалността (писмен и устен):
от 05 до 09.12.2011 г. (определя се от НАИМ)

По чужди езици:
от 15 до 20.12.2011 г. (определя се от ЦО-БАН)

Успешно издържали конкурса са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността не по-ниска от “много добър” (4.50) и оценка “добър” (4.00) на изпита по чужд език.

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн