BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Христо Димитров Попов
Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Христо Димитров Попов

08.03.2012
Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Христо Димитров Попов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в  НАИМ-БАН, Секция за тракийска археология (обявен в ДВ, бр. 83 от 25.10.2011 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл. 27 (1)
  1. Рецензия на доц. д-р Анелия Божкова (член на НЖ)
  2. Рецензия на проф. д.и.н. Димитър Попов (член на НЖ)
  3. Становище на доц. д-р Румяна Георгиева (член на НЖ)
  4. Становище на доц. д-р Стефан Александров (член на НЖ)
  5. Становище на проф. д.и.н. Васил Николов (член на НЖ)
  6. Становище на доц. д-р Тотко Стоянов (член на НЖ)
  7. Становище на проф. д.и.н. Людмил Гетов (член на НЖ)
Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на гл.ас. д-р Христо Димитров Попов:
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн