BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Красимир Петков Ников
Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Красимир Петков Ников

08.03.2012
Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Красимир Петков Ников, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в  НАИМ-БАН, Секция за тракийска археология (обявен в ДВ, бр. 83 от 25.10.2011 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл. 27 (1)
  1. Рецензия на доц. д-р Алексей Гоцев (член на НЖ)
  2. Рецензия на проф. д.и.н. Людмил Гетов (член на НЖ)
  3. Становище на проф. д.и.н. Димитър Попов (член на НЖ)
  4. Становище на доц. д-р Стефан Александров (член на НЖ)
  5. Становище на проф. д.и.н. Васил Николов (член на НЖ)
  6. Становище на доц. д-р Петър Делев (член на НЖ)
  7. Становище на доц. д-р Милена Тонкова (председател на НЖ)
Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на гл.ас. д-р Красимир Петков Ников:
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн