BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Допълнителен конкурс за прием на един редовен докторант за учебната 2011-2012 г.
Допълнителен конкурс за прием на един редовен докторант за учебната 2011-2012 г.

13.03.2012

НАЦИОНАЛЕН АХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ
ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ОБЯВЯВА

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС
за прием на един редовен докторант за учебната 2011-2012 г.

Луксозна керамика в средновековна България – ХІІІ – началото на ХV в.
секция Средновековна археология,
направление 2.2. (История и археология), шифър 05.03.12. (Археология),

В срок от 16.03.2012 г. до 14.05.2012 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата
организация, посочена в списъка.

За справки: НАИМ-БАН, ул. “Съборна” № 2, тел. (02) 988 24 06 и 980 65 14 или в ЦУ–БАН, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. (02) 979 52 60 и 986 17 34

Дата на обявяване на конкурса 16 март 2012 година.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на НАИМ-БАН, в която кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
  8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – ул. “Сердика” № 4.

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса.

Изпитите ще се проведат:

по специалността                 от 18 до 22.06.2012 година,
по чужди езици                    от 25 до 29.06.2012 година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн