BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Цветана Николаева Попова
Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Цветана Николаева Попова

20.03.2012
Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Цветана Николаева Попова, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в  НАИМ-БАН, Проблемна група за интердисциплинарни изследвания (обявен в ДВ, бр. 89 от 11.11.2011 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл. 27 (1):
  1. Рецензия на проф. д.б.н. Спасимир Тонков (член на НЖ)
  2. Рецензия на доц. д-р Стефан Александров (член на НЖ)
  3. Становище на доц. д-р Цони Цонев (член на НЖ)
  4. Становище на доц. д-р Красимир Лещаков (член на НЖ)
  5. Становище на проф. д.б.н. Елисавета Божилова (член на НЖ)
  6. Становище на проф. д.и.н. Васил Николов (член на НЖ)
  7. Становище на проф. д.и.н. Иван Гацов (член на НЖ)
Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на гл.ас. д-р Цветана Николаева Попова:
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн