BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на д-р Анета Емилова Петрова, д-р Надежда Стоянова Кирова-Йовчева и д-р Чавдар Сергеев Цочев
Рецензии и становища за научната дейност на д-р Анета Емилова Петрова, д-р Надежда Стоянова Кирова-Йовчева и д-р Чавдар Сергеев Цочев

27.03.2012
Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Цветана Николаева Попова, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в  НАИМ-БАН, Проблемна група за интердисциплинарни изследвания (обявен в ДВ, бр. 89 от 11.11.2011 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл. 27 (1):
  1. Рецензия на проф. д-р Александра Димитрова-Милчева (член на НЖ)
  2. Рецензия на проф. д.и.н. Румен Иванов (член на НЖ)
  3. Становище на доц. д-р Кръстина Панайотова (член на НЖ)
  4. Становище на доц. д.и.н. Диляна Ботева (член на НЖ)
  5. Становище на доц. д-р Людмил Вагалински (член на НЖ)
  6. Становище на доц. д-р Павлина Владкова (член на НЖ)
  7. Становище на доц. д-р Венцислав Динчев (член на НЖ)
Списък на публикациите и резюмета на трудовете на д-р Анета Емилова Петрова:

Списък на публикациите, цитиранията и резюмета на трудовете на д-р Надежда Стоянова Кирова-Йовчева:

Списък на публикациите, цитиранията и резюмета на трудовете на д-р Чавдар Сергеев Цочев:

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн