BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурс за прием на трима редовни докторанти за учебната 2012-2013 г.
Конкурс за прием на трима редовни докторанти за учебната 2012-2013 г.

13.07.2012
НАЦИОНАЛЕН АХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ
ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС


за прием на трима редовни докторанти за учебната 2012/2013 г.

„Бронзови съдове от Тракия – V-I в.пр.Хр.”
Секция Тракийска археология, направление „История и археология” (2.2.),
научна специалност 05.03.12

„Коланът южно от Долен Дунав от края на III до края на V в.”
Секция Антична археология, направление „История и археология” (2.2.),
научна специалност 05.03.12

„Късноантична керамика от диоцеза Тракия – IV-началото на VII в.”
Секция Антична археология, направление „История и археология” (2.2.),
научна специалност 05.03.12

В срок от 17.08.2012 г. до 17.10.2012 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до директора на НАИМ-БАН.

За справки: НАИМ-БАН, ул. “Съборна” № 2, тел. (02) 988 2406 и (02) 980 6514 или в ЦУ–БАН, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. (02) 979 5260 и (02) 986 1734

Дата на обявяване на конкурса: 17 август 2012 година

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
  8. Фактура (или копие) за платена такса от 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – ул. “Сердика” № 4 (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

По специалността:
от 03 до 07.12.2012 г.

По чужди езици:
от 13 до 19.12.2012 г.

ИЗИСКВАНИЯ:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър (4,50) и по западен език не по-малко от добър (4,00).

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн