BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Допълнителен конкурс за прием на редовен докторант за учебната 2012-2013 г.
Допълнителен конкурс за прием на редовен докторант за учебната 2012-2013 г.

08.03.2013
Със Заповед №I-56/26.02.2013 на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2012/2013г. Определени са сроковете за провеждането на конкурса и за зачисляването на класиралите се кандидати.

НАЦИОНАЛЕН АХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ
ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС


за прием на един редовен докторант за учебната 2012/2013 г.

„Керамични комплекси от ранножелязната епоха
във водосборния басейн на р. Съзлийка”

Секция Тракийска археология, направление „История и археология” (2.2.)

В срок от 15.03.2013 г. до 15.05.2013 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до директора на НАИМ-БАН.

За справки: НАИМ-БАН, ул. “Съборна” № 2, тел. (02) 988 2406 и (02) 980 6514 или в ЦУ–БАН, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. (02) 979 5260 и (02) 986 1734

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
  8. Фактура (или копие) за платена такса от 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – ул. “Сердика” № 4 (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

В срок до 12.04.2013 г. се подготвят въпросниците за изпита по специалността. Програмата се приема от НС на НАИМ-БАН и се утвърждава от Директора на НАИМ-БАН. Изпитът по чужд език се провежда по утвърдена програма от Центъра за обучение.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса най-късно до 21.05.2013 г. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

По специалността:
от 17 до 21.06.2013 г.

По чужди езици:
от 24 до 28.06.2013 г.

ИЗИСКВАНИЯ:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър (4,50) и по западен език не по-малко от добър (4,00).

Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн