BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Допълнителен конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2013-2014 г.
Допълнителен конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2013-2014 г.

04.03.2014
Със Заповед №I-56/19.02.2014 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2013-2014 г. Определени са сроковете за провеждането на конкурса и за зачисляването на класиралите се кандидати.


НАЦИОНАЛЕН АХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ
ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС


за прием на двама редовни докторанти за учебната 2013-2014 г.

1) „Късноелинистически монетосечения в древна Тракия”
Секция „Нумизматика и епиграфика”, професионално направление „История и археология” (2.2), шифър 05.03.12

2) „Култово строителство през ХІІ-ХІV век в днешните български земи”
Секция за средновековна археология, професионално направление „История и археология” (2.2), шифър 05.03.12

В срок от 14.03.2014 г. до 14.05.2014 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до директора на НАИМ-БАН.

За справки: НАИМ-БАН, ул. “Съборна” № 2, тел. (02) 988 2406 и (02) 980 6514 или
в ЦУ–БАН, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. (02) 979 5260 и (02) 986 1734


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
  8. Фактура (или копие) за платена такса от 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – ул. “Сердика” № 4 (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

В срок до 11.04.2014 г. се подготвят програмите (въпросниците) за изпита по специалността. Програмите се приемат от НС на НАИМ-БАН и се утвърждават от Директора на НАИМ-БАН. Изпитът по чужд език се провежда по утвърдена програма от Центъра за обучение.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса най-късно до 20.05.2014 г. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

По специалността:
от 16 до 20.06.2014 г.

По чужди езици:
от 24 до 27.06.2014 г.

ИЗИСКВАНИЯ:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността (писмен и устен) най-малко мн. добър (4,50) и по западен език – не по-малко от добър (4,00).

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн