BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Здравко Димитров Димитров
Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Здравко Димитров Димитров

11.07.2014
Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Здравко Димитров Димитров, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в НАИМ при БАН, Секция за антична археология (обявен в ДВ, бр. 13 от 14.02.2014 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл. 27 (1)

  1. Рецензия на проф. дин Людмил Гетов (член на НЖ)
  2. Рецензия на доц. д-р Венцислав Динчев (член на НЖ)
  3. Становище на проф. д-р Костадин Рабаджиев (член на НЖ)
  4. Становище на доц. д-р Евгения Генчева (член на НЖ)
  5. Становище на доц. дин Диляна Ботева (член на НЖ)
  6. Становище на доц. д-р Сергей Торбатов (член на НЖ)
  7. Становище на доц. д-р Анелия Божкова (член на НЖ)


Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на гл. ас. д-р Здравко Димитров Димитров:

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн