BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурс за главен асистент по 05.03.12. Археология, професионално направление 2.2. История и археология
Конкурс за главен асистент по 05.03.12. Археология, професионално направление 2.2. История и археология

08.04.2015
Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява конкурс за главен асистент по шифър 05.03.12. Археология, специалност 2.2. История и археология, за нуждите на Секция за антична археология, НАИМ при БАН.
 
Срок: два месеца от обнародването в „Държавен вестник” (ДВ, бр. 26 от 07.04.2015 г.)
Документи: в НАИМ-БАН, София, ул. „Съборна” № 2, тел.: (02) 988 24 06


Кандидатите за участие в конкурса за главен асистент подават молба за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва: 
 
  1. Aвтобиография по европейски образец (формат europass)
  2. Диплом за образователната и научна степен „доктор“
  3. Медицинско свидетелство
  4. Свидетелство за съдимост
  5. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
  6. Списък на публикации с диференциране на монографии, студии, статии (с приносно значение), отзиви и анотации в каталози
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн