BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН през учебната 2015/2016 г.
Конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН през учебната 2015/2016 г.

10.07.2015
Със Заповед № I-114/18.06.2015 г. на Председателя на БАН, публикация в Държавен вестник и на електронната страница на БАН, е обявен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015/2016 г. Определени са сроковете за провеждането на конкурса и за зачисляването на класиралите се кандидати.


НАЦИОНАЛЕН АХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ
ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС


за прием на двама редовни докторанти за учебната 2015/2016 г.


Теми:

Културата в Тракия през периода I в. пр. Хр. – I в. сл. Хр.
Секция за антична археология,
професионално направление „История и археология” (2.2.); шифър 05.03.12

***

Накити от XII – XIV в. от територията на България
Секция за средновековна археология,
професионално направление „История и археология” (2.2.); шифър 05.03.12


В срок от 17.08.2015 г. до 16.10.2015 г.
кандидатите подават в деловодството на НАИМ-БАН молба за участие в конкурса.

За справки: НАИМ при БАН, ул. “Съборна” № 2, тел. (02) 988 2406 и (02) 980 6514 или в ЦУ–БАН, ул. “15 ноември” № 1, стая 310, тел. (02) 979 5260


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на НАИМ-БАН, в която кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
  8. Фактура (или копие) за платена такса от 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – ул. “Сердика” № 4 (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).


Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

В срок до 30.10.2015 г.  се подготвят програмите (въпросниците) за изпита по специалността. Програмите трябва да обхващат само материал, изучаван от студентите по дадената специалност. Програмата се приема от НС на НАИМ-БАН и се утвърждава от Директора на НАИМ-БАН. Изпитът по чужд език (английски, френски, немски, испански) се провежда по утвърдена програма от Центъра за обучение.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса най-късно до 26.10.2015 г. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Конкурсните изпити по специалността следва да се проведат в периода от 30 ноември до 4 декември 2015 г., а изпитите по чужд език - от 14 до 18 декември 2015 г.

Датата и часът за провеждане на изпита по чужд език се определят от Центъра за обучение при БАН при представяне на протокол за успешно положен изпит по специалността - средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50 (чл. З, ал. 11 от Правилника на БАН).

Класираните на конкурса се зачисляват считано от 01.01.2016 г.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн