BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурси за главен асистент по направление 2.2. История и археология
Конкурси за главен асистент по направление 2.2. История и археология

25.11.2016
Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) обявява конкурси за главен асистент по направление 2.2. История и археология: един за нуждите на Проблемна група за интердисциплинарни изследвания (Подводна археология) и един за нуждите на Секция за праистория.

Срок: два месеца от обнародването в „Държавен вестник” (ДВ, бр. 94 от 25.11.2016 г.)
Документи: в НАИМ при БАН, София, ул. „Съборна” № 2, тел.: (02) 988 24 06.

Кандидатите за участие в конкурсите за главен асистент подават молба за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва:

  1. Aвтобиография по европейски образец (формат europass);
  2. Диплом за образователната и научна степен „доктор“;
  3. Медицинско свидетелство;
  4. Свидетелство за съдимост;
  5. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
  6. Списък на публикации с диференциране на монографии, студии, статии (с приносно значение), отзиви и анотации в каталози.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн