BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г. в съответствие с Решение 236 на Министерския съвет от 27.04.2017
Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г. в съответствие с Решение 236 на Министерския съвет от 27.04.2017

31.07.2017

Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г. в съответствие с Решение 236 на Министерския съвет от 27.04.2017

НАЦИОНАЛЕН АХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ
ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС


за прием на трима редовни докторанти и един задочен докторант за учебната 2017-2018 г.


Теми за редовни докторантури:

„Динамика на развитието на селищната система в Казанлъшката котловина. ГИС базиран пространствен анализ по данни от Археологическа карта на България“

Секция за интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България,
професионално направление „История и археология” (2.2);

**

„Керамика и керамично производство през ранното средновековие (VІІ-ІХ в.) на територията на днешна България“

Секция за средновековна археология,
професионално направление „История и археология” (2.2);

**

„Раннонеолитни керамични комплекси в Тракия в контекста на Източното Средиземноморие“

Секция за праистория,
професионално направление „История и археология” (2.2);***

Тема за задочна докторантура:

„Амулетите в средновековна България VII-XIV в“

Секция за средновековна археология,
професионално направление „История и археология” (2.2);

 

В срок от 15.08.2017 г. до 13.10.2017 г.
кандидатите подават молба за участие в конкурса в деловодството на НАИМ при БАН.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на НАИМ-БАН, в която кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
  8. Фактура (или копие) за платена такса от 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

В молбата кандидатите посочват шифъра и специалността, за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.


Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им / недопускането им до конкурса най-късно до 23.10.2017 г. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Конкурсните изпити по специалността следва да се проведат в периода от 04 до 08.12.2017 г., а изпитите по чужд език – от 11 до 15.12.2017 г.

Датата и часът за провеждане на изпита по чужд език се определят от Центъра за обучение при БАН при представяне на протокол за успешно положен изпит по специалността - средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50 (чл. З, ал. 11 от Правилника на БАН).

За справки: НАИМ при БАН, ул. “Съборна” № 2, тел. (02) 988 2406 и (02) 980 6514 или в ЦУ–БАН, ул. “15 ноември” № 1, стая 310, тел. (02) 979 5260

 

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн