BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Българската академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г. със заповед № I-39/28.02.2018 на Председателя на БАН
Българската академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г. със заповед № I-39/28.02.2018 на Председателя на БАН

05.03.2018

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г. със заповед № I-39/28.02.2018 на Председателя на БАН

 

НАЦИОНАЛЕН АХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ

ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за прием на трима редовни докторанти за учебната 2017-2018 г.

 

 

Теми за редовни докторантури:

 

„Култовото строителство в езическа България. Архитектурно-композиционна постановка

с научен ръководител доц. д-р Стела Дончева

Филиал на НАИМ-БАН „Шумен“

професионално направление „История и археология” (2.2)

**

„Проблеми на дървеното строителство в Първото българско царство и синхронните култури

с научен ръководител проф. д.и.н. Станислав Станилов

Филиал на НАИМ-БАН „Шумен“

професионално направление „История и археология” (2.2)

**

Велики Преслав – столица на средновековна България (893-971 г.). Приноса на сфрагистиката

с научен ръководител проф. д.и.н. Иван Йорданов

Филиал на НАИМ-БАН „Шумен“

професионално направление „История и археология” (2.2)

 

В срок от 13.03.2018 г. до 11.05.2018 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса в деловодството на НАИМ при БАН.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на НАИМ-БАН, в която кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Фактура (или копие) за платена такса от 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите);
  8. Декларация за предишно обучение в редовна докторантура в това или друго научно направление. Декларацията може да бъде изтеглена от сайта на Центъра за обучение;
  9. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

В молбата кандидатите посочват шифъра и специалността, за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.

 

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

 

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им / недопускането им до конкурса най-късно до 23.05.2017 г. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

 

Конкурсните изпити по специалността следва да се проведат в периода от 18 до 22.06.2018 г., а изпитите по чужд език – от 25 до 29.06.2018 г.

Датата и часът за провеждане на изпита по чужд език се определят от Центъра за обучение при БАН при представяне на протокол за успешно положен изпит по специалността - средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50 (чл. З, ал. 11 от Правилника на БАН).

За справки: НАИМ при БАН, ул. “Съборна” № 2, тел. (02) 988 2406 и (02) 980 6514 или в ЦУ–БАН, ул. “15 ноември” № 1, стая 310, тел. (02) 979 5260, както и на сайта на ЦУ-БАН (http://www.edu.bas.bg/documents/2018_03_01_obyava.pdf)

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн