BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г. в съответствие с Решение № 341 на Министерския съвет от 21.05.2018
Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г. в съответствие с Решение № 341 на Министерския съвет от 21.05.2018

01.08.2018

НАЦИОНАЛЕН АХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ

ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на трима редовни докторанти за учебната 2018-2019 г.

 

Теми за редовни докторантури:

„Рациария и нейната територия 1-6 век“

Секция за антична археология,

професионално направление „История и археология” (2.2);

**

-„Варварско присъствие между Долен Дунав и Егея в периода края на 3 – началото на 7 век (по археологически данни)“

Секция за антична археология,

професионално направление „История и археология” (2.2);

**

„Палеоикономика и околна среда в Горнотракийската низина по археоботанични данни (6000 г. пр. Хр.-3000 г. пр. Хр.)“

Секция за интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България,

професионално направление „История и археология” (2.2);

**

 

В срок от 13.08.2018 г. до 12.10.2018 г.

кандидатите входират документите за участие в конкурса в деловодството на НАИМ при БАН.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на НАИМ-БАН, в която кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
  8. Фактура (или копие) за платена такса от 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).


Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им / недопускането им до конкурса най-късно до 19.10.2018 г. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Конкурсните изпити по специалността следва да се проведат в периода от 03 до 07.12.2018 г., а изпитите по чужд език – от 10 до 14.12.2018 г.

Датата и часът за провеждане на изпита по чужд език се определят от Центъра за обучение при БАН при представяне на протокол за успешно положен изпит по специалността - средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50 (чл. З, ал. 11 от Правилника на БАН).

За справки: НАИМ при БАН, ул. “Съборна” № 2, тел. (02) 988 2406 и (02) 980 6514 или в ЦУ–БАН, ул. “15 ноември” № 1, стая 310, тел. (02) 979 5260.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн