BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурс за главен асистент по направление 2.2. История и археология
Конкурс за главен асистент по направление 2.2. История и археология

28.06.2019

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по направление 2.2. История и археология за нуждите на Секция за интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България, профил „Приложение на географски информационни системи в античната археология (I – нач. на VII в.)“.

Срок: два месеца от обнародването в „Държавен вестник” (ДВ бр. 51 от 28.06.2019 г.).

Документи: в НАИМ - БАН, София, ул. „Съборна” № 2, тел.: (02) 988 24 06.

 

Кандидатите за участие в конкурса за академичната длъжност „главен асистент“ подават молба за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва:

 

  1. Aвтобиография;
  2. Диплом за образователната и научна степен „доктор“;
  3. Медицинско свидетелство;
  4. Свидетелство за съдимост;
  5. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
  6. Списък на публикации и други научно-приложни резултати;
  7. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ от 05.05.2018 г., в Правилника за прилагането му и в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките.

 

Конспект за конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в Професионално направление 2.2. История и археология за нуждите на Секция за Интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България (профил „Приложение на географски информационни системи в античната археология (I – нач. на VII в.)“)

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн