BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. (ДВ бр. 63 от 9.08.2019 г.), в съответствие с Решение № 241 на МС от 25.04.2019 г.
Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. (ДВ бр. 63 от 9.08.2019 г.), в съответствие с Решение № 241 на МС от 25.04.2019 г.

13.08.2019

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за прием на един редовен докторант за учебната 2019-2020 г.

 

Тема за редовна докторантура:

 

Раннонеолитни керамични комплекси от Мурсалево – Девебоаз в контекста на Средна Струма“

Секция по праистория

Професионално направление История и археология (2.2.);

 

В срок от 13.08.2019 г. до 11.10.2019 г.

кандидатите входират документите за участие в конкурса в деловодството на НАИМ-БАН

 

 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

 

  1.    Молба до директора на НАИМ-БАН, в която кандидатите посочват специалноста, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
  2.    Автобиография;
  3.    Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4.    Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5.    Медицинско свидетелство;
  6.    Свидетeлство за съдимост;
  7.    Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  8.    Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

 

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

 

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

 

Конкурсните изпити по специалността следва да се проведат в периода  от 02 до 06.12.2019 година, а изпитите по чужд език – от 09 до 13.12.2019  година.

 

Точната дата и часът за провеждане на изпита по чужд език се определят от Центъра за обучение при БАН при представяне на протокол за успешно положен изпит по специалността - средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50 (чл. З, ал. 11 от Правилника на БАН). Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

 

За справки: НАИМ-БАН, ул. Съборна № 2, ет. 1, стая 5, тел. (02) 988 2406 и (02) 980 65 14 или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.

 

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн