BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурс за главен асистент по направление 2.2. История и археология
Конкурс за главен асистент по направление 2.2. История и археология

11.02.2020

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява четири конкурса за академичната длъжност „главен асистент“ по направление 2.2. История и археология:

 

- Два за нуждите на Секция за антична археология:

            профил „Гръцка култура по Западното Черноморие (VІ – І в. пр. Хр.)“

            профил „Археология на римската епоха и късната античност (І – VІ в.)“

 

- Един за нуждите на Секция за средновековна археология, профил „Археология на късното средновековие (ХІV – началото на ХVІІІ в.)“;

 

- Един за нуждите на Филиал Шумен, профил „Археология на ранното средновековие (VІІІ – ХІ в.)”.

 

Срок: два месеца от обнародването в „Държавен вестник” (ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г.)

Документи: в НАИМ - БАН, София, ул. „Съборна” № 2, тел.: (02) 988 24 06.

Кандидатите за участие в конкурса за академичната длъжност „главен асистент“ подават молба за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва:

 

  1. Aвтобиография;
  2. Диплом за образователната и научна степен „доктор“;
  3. Медицинско свидетелство;
  4. Свидетелство за съдимост;
  5. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
  6. Списък на публикации; списък на участия с доклади и постери в конгреси, конференции и семинари.
  7. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ от 05.05.2018 г., в Правилника за прилагането му и в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките

 

Конспект и препоръчителна литература за конкурс за главен асистент към Секция за антична археология при НАИМ-БАН на тема: „Гръцка култура по Западното Черноморие (VІ – І в. пр. Хр.)“

 

Конспект и препоръчителна литература за конкурс за главен асистент към Секция за антична археология при НАИМ-БАН на тема: „Археология на римската епоха и късната античност (І – VІ в.)“

 

Конспект и препоръчителна литература за конкурс за главен асистент към Секция за средновековна археология при НАИМ-БАН на тема: „Археология на късното средновековие (ХІV – началото на ХVІІІ в.)“

 

Конспект и препоръчителна литература за конкурс за главен асистент към Филиала при НАИМ-БАН в Шумен на тема: „Археология на ранното средновековие (VІІІ – ХІ в.)”

 

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн