BG / EN
Конкурси

24.01.2023

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Пламен Златков Георгиев на тема „Селищна система по средните течения на реките Марица и Тунджа през късната бронзова и ранната желязна епохи“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор”:...
03.11.2022

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Явор Ангелов Иванов на тема „Защитно въоръжение в Древна Тракия на север от Хемус през V – ІІІ в. пр.Хр.” за придобиване на образователната и научна степен „доктор”: Рецензия на доц. д-р...
10.10.2022

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ при БАН) обявява два конкурса за академичната длъжност „асистент“ по направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“): Един за нуждите на Секция за антична археология с профил...
28.09.2022

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Иво Динчев Чолаков, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“), за нуждите на Секция за...
28.09.2022

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Камен Яворов Бояджиев, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 2.2. История и археология (специалност „Праистория“), за нуждите на Националния...
28.09.2022

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Маргарит Маргаритов Дамянов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“), за нуждите на Секция за...
28.09.2022

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Мария Георгиева Манолова-Войкова, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“), за нуждите на...
13.09.2022

Рецензии и становища за дисертационния труд на Мария Георгиева Пашова    Рецензии и становища относно дисертационния труд на Мария Георгиева Пашова на тема „Сграфито керамика от Североизточна България XIII – XV век” за...
26.08.2022

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Националния археологически институт с музей. За директори на постоянно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори...
08.08.2022

Националният археологически институт с музей – Българска академия на науките обявява четири конкурса за академична длъжност „главен асистент“: Два по направление 2.2. История и археология (специалност Праистория), за нуждите на Секция за праистория,...
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн