BG / EN
Конкурси

23.01.2024

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Стилиян Димитров Иванов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“), за нуждите на Филиал на НАИМ...
29.08.2023

Националният археологически институт с музей – Българска академия на науките обявява два конкурса за академичната длъжност „доцент“. По направление 2.2. История и археология (специалност Археология): Един за нуждите на Секция за тракийска археология...
04.08.2023

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на двама редовни докторанти за учебната 2023-2024 г. Теми за редовни докторантури: „Преходът между късния неолит и ранния халколит в региона на Източните Балкани“...
29.06.2023

Рецензии и становища за дисертационния труд на проф. д-р Венцислав Николов Динчев на тема: „Некрополът край кв. Бенковски, София, и късноантичните некрополи в днешна България“, представен за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в...
12.06.2023

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Людмил Фердинандов Вагалински, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в професионално направление 2.2. История и археология (научна област Антична археология), за нуждите на Секция за...
28.04.2023

Националният археологически институт с музей – Българска академия на науките обявява един конкурс за академичната длъжност „главен асистент“, по направление 2.2. История и археология (специалност Археология), за нуждите на Секция за нумизматика и епиграфика,...
27.02.2023

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за прием на двама редовни докторанти за учебната 2022-2023 г. Теми за редовни докторантури: „Ранната бронзова епоха в басейна на р. Струма“ Секция за...
08.02.2023

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс по направление 2.2. История и археология (научна област Антична археология) за академичната длъжност „професор“ за нуждите на Секция за Антична археология. Срок : два месеца от...
24.01.2023

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Пламен Златков Георгиев на тема „Селищна система по средните течения на реките Марица и Тунджа през късната бронзова и ранната желязна епохи“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор”:...
03.11.2022

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Явор Ангелов Иванов на тема „Защитно въоръжение в Древна Тракия на север от Хемус през V – ІІІ в. пр.Хр.” за придобиване на образователната и научна степен „доктор”: Рецензия на доц. д-р...
Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн