BG / EN
Конкурси

27.02.2023

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за прием на двама редовни докторанти за учебната 2022-2023 г. Теми за редовни докторантури: „Ранната бронзова епоха в басейна на р. Струма“ Секция за...
08.02.2023

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс по направление 2.2. История и археология (научна област Антична археология) за академичната длъжност „професор“ за нуждите на Секция за Антична археология. Срок : два месеца от...
24.01.2023

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Пламен Златков Георгиев на тема „Селищна система по средните течения на реките Марица и Тунджа през късната бронзова и ранната желязна епохи“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор”:...
03.11.2022

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Явор Ангелов Иванов на тема „Защитно въоръжение в Древна Тракия на север от Хемус през V – ІІІ в. пр.Хр.” за придобиване на образователната и научна степен „доктор”: Рецензия на доц. д-р...
10.10.2022

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ при БАН) обявява два конкурса за академичната длъжност „асистент“ по направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“): Един за нуждите на Секция за антична археология с профил...
28.09.2022

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Иво Динчев Чолаков, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“), за нуждите на Секция за...
28.09.2022

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Камен Яворов Бояджиев, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 2.2. История и археология (специалност „Праистория“), за нуждите на Националния...
28.09.2022

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Маргарит Маргаритов Дамянов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“), за нуждите на Секция за...
28.09.2022

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Мария Георгиева Манолова-Войкова, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“), за нуждите на...
13.09.2022

Рецензии и становища за дисертационния труд на Мария Георгиева Пашова    Рецензии и становища относно дисертационния труд на Мария Георгиева Пашова на тема „Сграфито керамика от Североизточна България XIII – XV век” за...
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн