BG / EN
Конкурси

08.03.2013

Със Заповед №I-56/26.02.2013 на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2012/2013г. Определени са сроковете за провеждането на конкурса и за зачисляването на класиралите се кандидати....
06.02.2013

Националният археологически институт с музей при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по археология (специалност 2.2. история и археология) за нуждите на Секция за средновековна археология.   Срок: 2 (два) месеца от обнародването в "Държавен вестник"...
11.01.2013

Националният археологически институт с музей при БАН има удоволствието да Ви съобщи, че организира своя ежегоден журналистически конкурс и ще връчи традиционните журналистически награди за приноси през 2012 година в опазването и популяризирането на археологическото културно...
05.12.2012

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Диана Спасова Гергова, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по археология (код 05.03.12) в  НАИМ-БАН, Секция за тракийска археология, обявен в ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г.:  ...
20.11.2012

Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява конкурс за главен асистент по шифър 05.03.12 – археология, професионално направление 2.2 – история и археология за нуждите на Проблемна група за интердисциплинарни изследвания. Срок: два...
17.10.2012

Рецензии и становища относно дисертацията на Петър Димитров Димитров на тема “Велики Преслав. Историческа топография до XIV век (по археологически данни)” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”: Рецензия на проф. д.и.н. Георги...
21.09.2012

Рецензии и становища относно дисертацията на Миглена Бориславова Василева на тема “Фибули от късножелязната епоха в древна Тракия (V-I в. пр. Хр.)” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”: Рецензия на проф. д.и.н. Людмил Гетов (член на НЖ)...
08.09.2012

Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява конкурс за професор по шифър 05.03.12 археология, специалност 2.2 история и археология, за нуждите на Секцията за тракийска археология. Срок: два месеца от обнародването в „Държавен вестник”...
03.09.2012

Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Методи Манчев Даскалов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в  НАИМ-БАН, Секция за средновековна археология (обявен в ДВ, бр. 30 от 17.04.2012 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ,...
21.08.2012

Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Христо Кръстев Прешленов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в НАИМ-БАН, Секция за антична археология (обявен в ДВ, бр. 30 от 17.04.2012 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл. 27...
Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн