BG / EN
Конкурси

21.09.2012

Рецензии и становища относно дисертацията на Миглена Бориславова Василева на тема “Фибули от късножелязната епоха в древна Тракия (V-I в. пр. Хр.)” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”: Рецензия на проф. д.и.н. Людмил Гетов (член на НЖ)...
08.09.2012

Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява конкурс за професор по шифър 05.03.12 археология, специалност 2.2 история и археология, за нуждите на Секцията за тракийска археология. Срок: два месеца от обнародването в „Държавен вестник”...
03.09.2012

Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Методи Манчев Даскалов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в  НАИМ-БАН, Секция за средновековна археология (обявен в ДВ, бр. 30 от 17.04.2012 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ,...
21.08.2012

Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Христо Кръстев Прешленов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в НАИМ-БАН, Секция за антична археология (обявен в ДВ, бр. 30 от 17.04.2012 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл. 27...
13.07.2012

НАЦИОНАЛЕН АХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на трима редовни докторанти за учебната 2012/2013 г. „Бронзови съдове от Тракия – V-I в.пр.Хр.” Секция Тракийска археология, направление...
04.05.2012

Рецензии и становища относно дисертацията на Алена Георгиева Тенчова на тема “Монетна циркулация през VI-VII век в земите на днешна Югоизточна България” за присъждане на научната и образователна степен “доктор” Рецензия на  проф. д.и.н. Иван...
27.03.2012

Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Цветана Николаева Попова, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в  НАИМ-БАН, Проблемна група за интердисциплинарни изследвания (обявен в ДВ, бр. 89 от 11.11.2011 г.), съгласно...
20.03.2012

Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Цветана Николаева Попова, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в  НАИМ-БАН, Проблемна група за интердисциплинарни изследвания (обявен в ДВ, бр. 89 от 11.11.2011 г.), съгласно...
13.03.2012

НАЦИОНАЛЕН АХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за прием на един редовен докторант за учебната 2011-2012 г. Луксозна керамика в средновековна България – ХІІІ – началото на ХV в. секция...
08.03.2012

Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Крум Ернстов Бъчваров, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в  НАИМ-БАН, Секция за праистория (обявен в ДВ, бр. 83 от 25.10.2011 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл. 27 (1):...
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн