BG / EN
Конкурси

08.03.2012

Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Георги Борисов Нехризов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в  НАИМ-БАН, Секция за тракийска археология (обявен в ДВ, бр. 83 от 25.10.2011 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ,...
08.03.2012

Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Христо Димитров Попов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в  НАИМ-БАН, Секция за тракийска археология (обявен в ДВ, бр. 83 от 25.10.2011 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл....
08.03.2012

Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Красимир Петков Ников, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в  НАИМ-БАН, Секция за тракийска археология (обявен в ДВ, бр. 83 от 25.10.2011 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл....
18.11.2011

Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява следните конкурси: за доцент – един по шифър 05.03.12. археология (специалност 2.2. история и археология) за нуждите на Секция за антична археология; за главни асистенти по шифър 05.03.12....
15.11.2011

Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява следните конкурси: за доцент – един по шифър 01.06.03. ботаника (специалност 4.3. биологически науки) за нуждите на ПГИИ; за главни асистенти – три: един по шифър 05.03.01. стара...
31.10.2011

Националният археологически институт с музей на БАН – София, обявява конкурси за доценти : По шифър 05.03.12. археология (специалност 2.2. история и археология) за нуждите на Секция за тракийска археология – три; По шифър 05.03.01. стара история/праистория (специалност...
15.09.2011

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Валентин Георгиев Плетньов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по археология (код 05.03.12), обявен в ДВ, бр. 34/29.04.2011 г. Рецензия на проф. дин Виолета Нешева (член на НЖ)...
23.08.2011

НАИМ-БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на един редовен докторант за учебната 2011-2012 г. “Археологическа карта на България – недеструктивни методи за теренни археологически проучвания и приложение на ГИС” , шифър 05.03.12, секция Антична археология (НС 34/17.05.2011; ДВ...
21.07.2011

Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Стела Милчева Дончева, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в НАИМ-БАН, филиал Шумен (обявен в ДВ, бр. 22 от 18.03.2011 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл. 27 (1) Рецензия на...
21.03.2011

Националният археологически институт с музей при БАН – София обявява конкурс за “доцент” по шифър 2.2. Археология за нуждите на НАИМ-БАН, филиал Шумен, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи – в института, София, ул. “Съборна” № 2, тел. 02 988 24 06....
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн