BG / EN
Конкурси

13.07.2012

НАЦИОНАЛЕН АХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на трима редовни докторанти за учебната 2012/2013 г. „Бронзови съдове от Тракия – V-I в.пр.Хр.” Секция Тракийска археология, направление...
04.05.2012

Рецензии и становища относно дисертацията на Алена Георгиева Тенчова на тема “Монетна циркулация през VI-VII век в земите на днешна Югоизточна България” за присъждане на научната и образователна степен “доктор” Рецензия на  проф. д.и.н. Иван...
27.03.2012

Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Цветана Николаева Попова, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в  НАИМ-БАН, Проблемна група за интердисциплинарни изследвания (обявен в ДВ, бр. 89 от 11.11.2011 г.), съгласно...
20.03.2012

Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Цветана Николаева Попова, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в  НАИМ-БАН, Проблемна група за интердисциплинарни изследвания (обявен в ДВ, бр. 89 от 11.11.2011 г.), съгласно...
13.03.2012

НАЦИОНАЛЕН АХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за прием на един редовен докторант за учебната 2011-2012 г. Луксозна керамика в средновековна България – ХІІІ – началото на ХV в. секция...
08.03.2012

Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Крум Ернстов Бъчваров, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в  НАИМ-БАН, Секция за праистория (обявен в ДВ, бр. 83 от 25.10.2011 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл. 27 (1):...
08.03.2012

Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Георги Борисов Нехризов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в  НАИМ-БАН, Секция за тракийска археология (обявен в ДВ, бр. 83 от 25.10.2011 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ,...
08.03.2012

Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Христо Димитров Попов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в  НАИМ-БАН, Секция за тракийска археология (обявен в ДВ, бр. 83 от 25.10.2011 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл....
08.03.2012

Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Красимир Петков Ников, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в  НАИМ-БАН, Секция за тракийска археология (обявен в ДВ, бр. 83 от 25.10.2011 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл....
18.11.2011

Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява следните конкурси: за доцент – един по шифър 05.03.12. археология (специалност 2.2. история и археология) за нуждите на Секция за антична археология; за главни асистенти по шифър 05.03.12....
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн