BG / EN
Конкурси

31.10.2011

Националният археологически институт с музей на БАН – София, обявява конкурси за доценти : По шифър 05.03.12. археология (специалност 2.2. история и археология) за нуждите на Секция за тракийска археология – три; По шифър 05.03.01. стара история/праистория (специалност...
15.09.2011

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Валентин Георгиев Плетньов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по археология (код 05.03.12), обявен в ДВ, бр. 34/29.04.2011 г. Рецензия на проф. дин Виолета Нешева (член на НЖ)...
23.08.2011

НАИМ-БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на един редовен докторант за учебната 2011-2012 г. “Археологическа карта на България – недеструктивни методи за теренни археологически проучвания и приложение на ГИС” , шифър 05.03.12, секция Антична археология (НС 34/17.05.2011; ДВ...
21.07.2011

Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Стела Милчева Дончева, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в НАИМ-БАН, филиал Шумен (обявен в ДВ, бр. 22 от 18.03.2011 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл. 27 (1) Рецензия на...
21.03.2011

Националният археологически институт с музей при БАН – София обявява конкурс за “доцент” по шифър 2.2. Археология за нуждите на НАИМ-БАН, филиал Шумен, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи – в института, София, ул. “Съборна” № 2, тел. 02 988 24 06....
11.03.2011

Рецензии и становища относно дисертацията на Мирослава Добромирова Доткова на тема “Архитектурни паметници, представени върху монетите на градските управи в Тракия и Долна Мизия І-ІІІ в.” за присъждане на научната и образователна степен “доктор” Становище на доц. д-р...
29.01.2011

Становища и рецензии за научната дейност на гл.ас. д-р Павлина Димитрова Владкова-Байчева, участник в конкурс за “доцент” по шифър 05.03.12 Антична археология за нуждите на РИМ – Велико Търново Становище на доц. д-р Евгения Генчева (председател на НЖ) Становище на...
28.01.2011

Рецензии и становища относно дисертацията на Камен Яворов Бояджиев на тема “Въоръжението през халколита в българските земи” за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, научна специалност Стара история (праистория), шифър 05.03.01...
21.01.2011

Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Митко Костадинов Маджаров, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по научната дисциплина АРХЕОЛОГИЯ, шифър 05 03 12 - Справка за приносите на гл.ас. д-р Митко Костадинов Маджаров - Списък...
11.01.2011

Рецензии и становища за научната дейност на гл.ас. д-р Валери Драганов Григоров, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в НАИМ-БАН (ДВ, бр. 58/30 юли 2010 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл. 27 (1) Рецензия на доц. д-р Павел Георгиев...
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн