BG / EN
Конкурси

26.07.2017

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Константин Иванов Дочев   Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Константин Иванов Дочев, участник в конкурс за професор по специалност 2.2. История и археология за нуждите на НАИМ – БАН,...
12.06.2017

Националният археологически институт с музей при БАН – София, обявява конкурс за професор по специалност 2.2. История и археология за нуждите на Секцията за тракийска археология. Срок за подаване: два месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ, бр....
26.04.2017

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Калина Кирилова Йорданова на тема “ Монетосеченето на Аполония Понтика (VI – I в. пр. Хр.)” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”: Рецензия от проф. д.и.н. Иван Карайотов...
24.04.2017

Националният археологически институт с музей при БАН – София, обявява конкурс за професор по специалност 2.2. История и археология за нуждите на НАИМ – БАН, Филиал Велико Търново. Срок за подаване: два месеца от обнародването в „Държавен вестник“...
02.03.2017

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) обявява конкурси за главни асистенти по направление 2.2. История и археология за нуждите на отдел „Експозиции“ – двама.   Срок: два месеца от обнародването в „Държавен...
23.02.2017

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Люба Ангелова Трайкова на тема “Коланът южно от Долен Дунав – края на ІІІ – началото на VІІ в.” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”: Рецензия от проф. д.и.н....
25.11.2016

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) обявява конкурси за главен асистент по направление 2.2. История и археология: един за нуждите на Проблемна група за интердисциплинарни изследвания (Подводна археология) и един за нуждите на Секция за праистория....
09.08.2016

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Веселин Иванов Игнатов на тема “Погребални комплекси с „коли“ в римската провинция Тракия (ср. на I – III в.)” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”:  ...
08.08.2016

Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016-2017 г. в съответствие с Решение № 328 на МС от 03.05.2016 г. НАЦИОНАЛЕН АХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за...
01.07.2016

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Деян Сашков Рабовянов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в НАИМ при БАН, Филиал на НАИМ при БАН във Велико Търново (обявен в ДВ, бр. 15 от 23.02.2016 г.), съгласно изискванията на...

Издания
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика
© 2020 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн