BG / EN
Конкурси

10.10.2013

Рецензии и становища относно дисертацията на Светослава Светославова Филипова на тема “Монети и монетна циркулация през късната античност (294-498 г.) по Горното и Средно течение на река Струма” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”:...
02.10.2013

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Николай Асенов Марков, участник в конкурс за доцент по 05.03.12 Археология (Средновековна археология), професионално направление 2.2, „История и археология“, за нуждите на Националния исторически музей, отдел...
20.09.2013

Рецензии и становища относно дисертацията на Морена Христова Стефанова на тема “Културна характеристика на периода Св. Кирилово (РБЕ 3) в Тракия” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”: Рецензия от проф. д-р Диана Гергова (член на...
15.07.2013

Със Заповед №I-111/04.07.2013 на Председателя на БАН, публикация в Държавен вестник и на електронната страница на БАН, е обявен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2013-2014 г. Определени са сроковете за провеждането на конкурса и за зачисляването на...
07.06.2013

Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява конкурс за професор по шифър 05.03.12. археология (специалност 2.2. История и археология) за нуждите на Филиала на НАИМ във Велико Търново.   Срок: два месеца от обнародването в „Държавен...
28.03.2013

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Хитко Стефанов Вачев, участник в конкурс за професор по 05.03.12 Археология (Средновековна археология), професионално направление 2.2. История и археология за нуждите на Регионален исторически музей – Велико Търново...
08.03.2013

Със Заповед №I-56/26.02.2013 на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2012/2013г. Определени са сроковете за провеждането на конкурса и за зачисляването на класиралите се кандидати....
06.02.2013

Националният археологически институт с музей при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по археология (специалност 2.2. история и археология) за нуждите на Секция за средновековна археология.   Срок: 2 (два) месеца от обнародването в "Държавен вестник"...
11.01.2013

Националният археологически институт с музей при БАН има удоволствието да Ви съобщи, че организира своя ежегоден журналистически конкурс и ще връчи традиционните журналистически награди за приноси през 2012 година в опазването и популяризирането на археологическото културно...
05.12.2012

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Диана Спасова Гергова, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по археология (код 05.03.12) в  НАИМ-БАН, Секция за тракийска археология, обявен в ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г.:  ...

Издания
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика
© 2019 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн