BG / EN
Конкурси

19.03.2019

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по направление 2.2. История и археология за нуждите на Филиал „Велико Търново“, профил „Материална култура на Средновековна...
19.03.2019

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по направление 2.2. История и археология за нуждите на Отдел „Експозиции“, профил „Бронзова и Ранна желязна епохи“....
19.03.2019

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по направление 2.2. История и археология за нуждите на Секция за тракийска археология, профил „Тракийската култура през Късната желязна...
27.08.2018

Въз основа правилата за подбор, назначаване и обучение на персонала в БАН и произтичащата от тях процедура за назначаване на лица с висше образование   НАРЕЖДАМ   Комисия в състав: 1. доц. д-р Цветана Попова- председател на комисията 2. доц. д-р...
01.08.2018

НАЦИОНАЛЕН АХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на трима редовни докторанти за учебната 2018-2019 г.   Теми за редовни докторантури: „Рациария и нейната територия 1-6 век“ Секция...
06.03.2018

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Надежда Георгиева Бориславова на тема “Амфори от римската провинция Тракия (I – III в.)” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”: Рецензия на проф. д.и.н. Людмил Гетов...
05.03.2018

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г. със заповед № I-39/28.02.2018 на Председателя на БАН   НАЦИОНАЛЕН АХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ   ОБЯВЯВА КОНКУРС...
20.10.2017

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Анелия Атанасова Божкова   Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Анелия Атанасова Божкова, участник в конкурс за професор по специалност 2.2. История и археология за нуждите на Секцията за тракийска...
21.09.2017

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Женя Йорданова Жекова, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 2.2. История и археология (Нумизматика), за нуждите на Регионален исторически музей –...
03.08.2017

Рецензии и становища за дисертационния труд на Николай Руменов Русев   Рецензии и становища относно дисертационния труд на Николай Руменов Русев на тема “Амфори от диоцеза Тракия – IV – първа половина на VII в.” за присъждане на научната и...
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн