BG / EN
Конкурси

02.03.2017

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) обявява конкурси за главни асистенти по направление 2.2. История и археология за нуждите на отдел „Експозиции“ – двама.   Срок: два месеца от обнародването в „Държавен...
23.02.2017

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Люба Ангелова Трайкова на тема “Коланът южно от Долен Дунав – края на ІІІ – началото на VІІ в.” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”: Рецензия от проф. д.и.н....
25.11.2016

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) обявява конкурси за главен асистент по направление 2.2. История и археология: един за нуждите на Проблемна група за интердисциплинарни изследвания (Подводна археология) и един за нуждите на Секция за праистория....
09.08.2016

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Веселин Иванов Игнатов на тема “Погребални комплекси с „коли“ в римската провинция Тракия (ср. на I – III в.)” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”:  ...
08.08.2016

Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016-2017 г. в съответствие с Решение № 328 на МС от 03.05.2016 г. НАЦИОНАЛЕН АХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за...
01.07.2016

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Деян Сашков Рабовянов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в НАИМ при БАН, Филиал на НАИМ при БАН във Велико Търново (обявен в ДВ, бр. 15 от 23.02.2016 г.), съгласно изискванията на...
19.04.2016

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Десислава Руменова Такорова на тема “Раннонеолитната култура в долината на Струма и Софийското поле в контекста на връзките ѝ с Анатолия” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”:...
25.02.2016

Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява конкурс за доцент по шифър 05.03.12. Археология, специалност 2.2. История и археология, за нуждите на Филиала на НАИМ-БАН във Велико Търново.   Срок:  два месеца от обнародването в...
29.01.2016

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Валери Иванов Петров на тема “Селищна система и организация на селищата през халколита” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”: Рецензия от чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов...
10.07.2015

Със Заповед № I-114/18.06.2015 г. на Председателя на БАН, публикация в Държавен вестник и на електронната страница на БАН, е обявен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015/2016 г. Определени са сроковете за провеждането на конкурса и за зачисляването на...
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн