BG / EN
Конкурси

03.08.2017

Рецензии и становища за дисертационния труд на Николай Руменов Русев   Рецензии и становища относно дисертационния труд на Николай Руменов Русев на тема “Амфори от диоцеза Тракия – IV – първа половина на VII в.” за присъждане на научната и...
31.07.2017

Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г. в съответствие с Решение 236 на Министерския съвет от 27.04.2017 НАЦИОНАЛЕН АХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА...
26.07.2017

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Константин Иванов Дочев   Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Константин Иванов Дочев, участник в конкурс за професор по специалност 2.2. История и археология за нуждите на НАИМ – БАН,...
12.06.2017

Националният археологически институт с музей при БАН – София, обявява конкурс за професор по специалност 2.2. История и археология за нуждите на Секцията за тракийска археология. Срок за подаване: два месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ, бр....
26.04.2017

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Калина Кирилова Йорданова на тема “ Монетосеченето на Аполония Понтика (VI – I в. пр. Хр.)” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”: Рецензия от проф. д.и.н. Иван Карайотов...
24.04.2017

Националният археологически институт с музей при БАН – София, обявява конкурс за професор по специалност 2.2. История и археология за нуждите на НАИМ – БАН, Филиал Велико Търново. Срок за подаване: два месеца от обнародването в „Държавен вестник“...
02.03.2017

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) обявява конкурси за главни асистенти по направление 2.2. История и археология за нуждите на отдел „Експозиции“ – двама.   Срок: два месеца от обнародването в „Държавен...
23.02.2017

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Люба Ангелова Трайкова на тема “Коланът южно от Долен Дунав – края на ІІІ – началото на VІІ в.” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”: Рецензия от проф. д.и.н....
25.11.2016

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) обявява конкурси за главен асистент по направление 2.2. История и археология: един за нуждите на Проблемна група за интердисциплинарни изследвания (Подводна археология) и един за нуждите на Секция за праистория....
09.08.2016

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Веселин Иванов Игнатов на тема “Погребални комплекси с „коли“ в римската провинция Тракия (ср. на I – III в.)” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”:  ...
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн