BG / EN
Конкурси

11.07.2014

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Здравко Димитров Димитров, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в НАИМ при БАН, Секция за антична археология (обявен в ДВ, бр. 13 от 14.02.2014 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл....
08.07.2014

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Евгени Антонов Дерменджиев, участник в конкурс за доцент по 05.03.12 Археология (Средновековна археология XII-XIV в.), професионално направление 2.2. История и археология за нуждите на Регионален исторически музей –...
15.05.2014

Рецензии и становища относно дисертацията на Христо Михайлов Кузов на тема “Заключващи механизми и ключове на територията на днешна Северна България от римската и късноантичната епоха (I – началото на VII век)” за присъждане на научната и образователна степен...
08.04.2014

Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява конкурс за главен асистент по шифър 05.03.12. Археология, специалност 2.2. История и археология, за нуждите на Секция за средновековна археология.   Срок: два месеца от обнародването в...
04.03.2014

Със Заповед №I-56/19.02.2014 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2013-2014 г. Определени са сроковете за провеждането на конкурса и за зачисляването на класиралите се...
19.02.2014

Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява конкурс за доцент по шифър 05.03.12. Археология, специалност 2.2. История и археология, за нуждите на Секция за антична археология.   Срок: два месеца от обнародването в „Държавен...
16.12.2013

Националният археологически институт с музей при БАН – София обявява конкурси за главни асистенти по археология (специалност 2.2. История и археология): - за нуждите на Секция за тракийска археология (Бронзова епоха) – един, и - за нуждите на отдел "Фондове"...
17.10.2013

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д. изк. Константин Тотев Тотев, участник в конкурс за професор по шифър 05.03.12., археология (специалност 2.2. История и археология), за нуждите на Филиала на Националния археологически институт с музей във Велико Търново, обявен...
10.10.2013

Рецензии и становища относно дисертацията на Светослава Светославова Филипова на тема “Монети и монетна циркулация през късната античност (294-498 г.) по Горното и Средно течение на река Струма” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”:...
02.10.2013

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Николай Асенов Марков, участник в конкурс за доцент по 05.03.12 Археология (Средновековна археология), професионално направление 2.2, „История и археология“, за нуждите на Националния исторически музей, отдел...
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн