BG / EN
Конкурси

16.06.2015

Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява конкурс за главен асистент по шифър 05.03.12. Археология, специалност 2.2. История и археология, за нуждите на Секция за тракийска археология, НАИМ при БАН.   Срок:  два месеца от...
15.06.2015

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Венцислав Николов Динчев, участник в конкурс за професор по шифър 05.03.12. археология (професионално направление 2.2. история и археология) за нуждите на Секция за антична археология в НАИМ при БАН, обявен в ДВ, бр. 8 от 30...
09.04.2015

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Яна Здравкова Димитрова на тема “Културно развитие на Родопите през ранната желязна епоха (по археологически данни)” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”:   Рецензия от...
08.04.2015

Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява конкурс за главен асистент по шифър 05.03.12. Археология, специалност 2.2. История и археология, за нуждите на Секция за антична археология, НАИМ при БАН.   Срок:  два месеца от обнародването...
16.03.2015

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Гергана Веселинова Илиева на тема “Християнски символи върху археологически паметници от Първото българско царство на територията на България” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”:...
13.03.2015

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Теодора Богданова Богданова на тема “Тоалетни принадлежности на жената в гръцките колонии по Западното Черноморие (VI-I в. пр. Хр.)” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”:  ...
25.02.2015

Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява конкурс за главен асистент по шифър 05.03.12. Археология, специалност 2.2. История и археология, за нуждите на Отдел "Експозиции", НАИМ при БАН.   Срок:  два месеца от обнародването в...
02.02.2015

Националният археологически институт с музей при БАН – София, обявява конкурс за професор по шифър 05.03.12. археология (професионално направление 2.2. история и археология) за нуждите на Секция за антична археология в НАИМ при БАН. Срок: два месеца от...
13.08.2014

Рецензии и становища относно дисертацията на Катя Христова Меламед на тема “Етно-културни процеси в българското общество. По данни от езическите некрополи VII-IX век” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”: Рецензия от доц. д-р...
17.07.2014

Със Заповед № I-133/24.06.2014 г. на Председателя на БАН, публикация в Държавен вестник и на електронната страница на БАН, е обявен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2014-2015 г. Определени са сроковете за провеждането на конкурса и за зачисляването на...
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн