BG / EN
Конкурси

03.01.2011

Приключи процедурата по конкурс за заемане на академичната длъжност “професор”, обявен от НАИМ-БАН за нуждите на Секцията по средновековна археология в ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г. Конкурсът е спечелен от единствения допуснат за участие кандидат доц. д.и.н. Виолета Евгениева...
14.12.2010

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д.и.н. Виолета Евгениева Нешева, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” в НАИМ-БАН (ДВ, бр. 58/30 юли 2010 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл. 27 (1) Становище на доц. д-р Маргарита...
Издания
Интердисциплинарни изследвания
© 2020 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн