BG / EN
Конкурси

14.12.2010

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д.и.н. Виолета Евгениева Нешева, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” в НАИМ-БАН (ДВ, бр. 58/30 юли 2010 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл. 27 (1) Становище на доц. д-р Маргарита...

Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2020 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн