BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача
Профил на купувача

14.10.2016

Информация за публикувана обява за обществена поръчка за отпечатване на издания на НАИМ-БАН - три книги за удължаване на срока за получаване на оферти по чл. 188, ал. 2 от ЗОП Срок за получаване на офертите: 20/10/2016 16:00 ч. Офертите на участниците ще бъдат отворени на...
17.09.2016

Писмо-уведомление относно отваряне на ценови оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: "Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно- исторически ценности с висока обществена значимост и...
28.07.2016

Протокол на комисията по o ткрита процедура за представяне на оферта за обществена поръчка „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи както и охрана със СОТ"...
02.06.2016

Разяснение по документация за участие в обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими...
27.04.2016

ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер в Портала за обществените поръчки ID 9052466/12.04.2016 за представяне на оферта за възлагане...
25.04.2016

ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер в Портала за обществените поръчки ID 9052101/05.04.2016 за представяне на оферта за възлагане...
15.04.2016

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН)  За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2  Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail: ...
12.04.2016

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000670919 Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН), ул. "Съборна" № 2, ет. 1, стая "Деловодство" За: доц. д-р...
06.04.2016

ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер в Портала за обществените поръчки ID 9051354/16.03.2016 за представяне на оферта за възлагане...

Тракология 2017 / Thracology 2017


Издания
Годишник на Националния археологически музей
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн