BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Публична покана за възлагане на обществена поръчка
Публична покана за възлагане на обществена поръчка

10.04.2012
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Национален археологически институт с музей при БАН
За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" 2
Тел.: (02) 988 24 06, Факс: (02) 988 24 05
Е-mail: admin@naim.bg

Място/места за контакт: ул. "Съборна" 2
Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg
Адрес на профила на купувача: www.naim.bg

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Издаване на книгата "Археологически открития и разкопки през 2011" с дискове към нея

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (СРV):
22121000

Описание:
Технически публикации

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Книга обем 552 стр, формат А4, хартия 80 г офсет, 1+1, корица 300 г хром мат,
4+0 с ламинат, термолепене. Тираж 300 бр.
CD с печат 4+0, лак и запис, тираж 450 бр. Картонена кутия за CD, скрепена върху книгата, 300 бр.
Пластмасова кутия за CD 150 бр без печат. С включен предпечат и доставка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
6000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
София

NUTS:
ВG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Срок на изпълнение: 20 май 2012 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
19/04/2012, 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
Не

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
19/04/2012
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн