BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Публична покана за възлагане на обществена поръчка
Публична покана за възлагане на обществена поръчка

15.08.2012
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Национален археологически институт с музей при БАН
За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2
Тел.: (02) 988 24 06
Факс: (02) 988 24 05
Е-mail: admin@naim.bg

Място/места за контакт: Надя Николова
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg
Адрес на профила на купувача: www.naim.bg

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Печат на две книги - сборник статии в чест на проф. Д. Овчаров и каталог на античните златни монети

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
22121000

Описание:
Технически публикации

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Отпечатване (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка работа до
завършен продукт), пакетиране и доставка на адрес в гр. София, ул. "Съборна" №2 на две книги със следните параметри:

Книга 1:
„Античните електронови и златни монети (VI в. пр. - IV в. сл. Хр.) от колекцията на НАИМ-БАН. Каталог” с автори М. Доткова, Б. Русева, Б. Божкова, със следните параметри:
 • размер - 210 х 297 мм (обрязан)
 • обем - 88 стр. + 3 бр. разпределители + корица
 • цветност тяло - 1+1 цв.
 • цветност разпределители - 4+0 цв.
 • цветност корица - 4+0 цв.
 • хартия тяло - 115 гр. мат
 • хартия разпределители - 150 гр. мат
 • хартия корица - 300 гр. мат с покритие от едностранен мат ламинат
 • скрепване - чрез лепене
 • тираж - 300 бр. (триста броя)

Книга 2:
Сборник „IN HONOREM ПРОФЕСОР ДИМИТЪР ОВЧАРОВ” с отг. редактори Бони Петрунова и Валери Григоров, със следните параметри:
 • формат размер - 200 х 285 мм (обрязан)
 • обем - 392 стр. + корица
 • цветност тяло - 1+1 цв.
 • цветност корица - 4+0 цв.
 • хартия тяло - 115 гр. мат
 • хартия корица - 300 гр. мат
 • скрепване - чрез концево шиене и термолепене
 • тираж - 200 бр. (двеста броя)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
10000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
София

NUTS:
ВG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Срок на изпълнение: 15 работни дни след подписване на договора

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
31/08/2012, 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
Не

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" №2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща). Със спечелилата фирма ще бъде сключен договор за печат.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
31/08/2012

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн