BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за печат на книга "Археологически открития и разкопки през 2012
Публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за печат на книга "Археологически открития и разкопки през 2012

08.04.2013
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Национален археологически институт с музей при БАН 
За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 
Тел.: (02) 988 24 06 
Факс: (02) 988 24 05 
Е-mail: admin@naim.bg 

Място/места за контакт: Надя Николова
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg
Адрес на профила на купувача: www.naim.bg

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Печат на книга "Археологически открития и разкопки през 2012 г."

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
22121000

Описание:
Технически публикации

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Печат (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка работа до завършен продукт), пакетиране и доставка на адрес в гр. София, ул. „Съборна" № 2 на книгата „Археологически открития и разкопки през 2012 г." и CD към нея, със следните параметри:

  • Книга: обем – 632 стр.; формат – 205/291 обрязан; хартия тяло – 80 г офсет; цветност тяло – 1+1; хартия корица – 300 г хром мат, цветност корица – 4+0 + мат ламинат, корица скрепване – термолепене; тираж – 300 бр.
  • CD: печат върху медията 4+0 + лак; запис върху медията; тираж 450 бр.; картонена кутия за CD, скрепена върху книгата, 300 бр.; пластмасова кутия за CD 150 бр. без печат

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
6000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
София

NUTS:
ВG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Срок на изпълнение: до 20 май 2013 г. Книгата е с готов предпечат.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
16/04/2013, 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
Не

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" № 2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща). Със спечелилата фирма ще бъде сключен договор за печат.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
16/04/2013

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн