BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за печат на три книги
Публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за печат на три книги

15.04.2013
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Национален археологически институт с музей при БАН 
За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 
Тел.: (02) 988 24 06 
Факс: (02) 988 24 05 
Е-mail: admin@naim.bg 

Място/места за контакт: Надя Николова
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg
Адрес на профила на купувача: www.naim.bg

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Печат на три книги: 1. Сборник „Василка Герасимова. In Memoriam”, 2. Сборник „В чест на Георги Кузманов“, 3. сп. „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”, том 8

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
22121000

Описание:
Технически публикации

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Печат (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка работа до завършен продукт), пакетиране и доставка на адрес в гр. София, ул. „Съборна" № 2 на следните три книги:

  • Книга 1 (Сборник „Василка Герасимова. In Memoriam): обем – 680 стр; формат – 200/285 мм обрязан; хартия тяло – 120 г хром-мат; цветност тяло – 1+1; хартия корица – 300 г хром-мат, цветност корица – 4+0 + мат ламинат, корица скрепване – термолепене; тираж 200 бр. 
  • Книга 2 (Сборник „В чест на Георги Кузманов“): обем – 552 стр; формат – 200/285 мм обрязан; хартия тяло – 120 г хром-мат; цветност тяло – 1+1; хартия корица – 300 г хром-мат, цветност корица – 4+0 + мат ламинат, корица скрепване – термолепене; тираж 200 бр. 
  • Книга 3 (сп. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, том 8): обем – 352 стр; формат – 160/240 мм обрязан; хартия тяло 308 стр. – 100 г офсет; хартия тяло 44 стр. – 120 г хром-мат; цветност тяло – 1+1; хартия корица – 300 г хром-мат, цветност корица – 1+1 (Pantone warm gray 7C) + мат ламинат, корица скрепване – термолепене; тираж 200 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
15 000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
София

NUTS:
ВG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Срок на изпълнение: до 10 юни 2013 г. Книгите са с готов предпечат.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
24/04/2013, 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
Не

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" № 2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща). Със спечелилата фирма ще бъде сключен договор за печат.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
24/04/2013

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн