BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Разяснение №1 по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Разяснение №1 по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

05.06.2013
Разяснение по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи в тях на Национален археологически институт с музей при БАН за срок от 36 + 3 месеца”, открита с Решение на Възложителя № 411 от 13.05.2013 г.

Във връзка с постъпили въпроси от потенциален участник в горецитираната процедура на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки предоставяме следните разяснения:
 
Въпрос № 1: В Раздел ІІ.2.1) „Стойност, без да се включва ДДС” от обявлението за обществена поръчка е посочено, че прогнозната стойност на поръчката е 420 000 лева без ДДС. Същото е посочено и в Раздел XIII „Критерий за оценка на офертите” от документацията за участие, както и в образеца Приложение № 4 към документацията за участие, като е уточнено, че надвишаването на тази стойност води до отстраняване на участника. В същото време Възложителят е предвидил опция за удължаване на 36-месечния период на изпълнение на услугата с до 3 месеца.

Във връзка с това моля да поясните дали прогнозната стойност от 420 000 лева без ДДС не следва да бъде надвишавана с предложената от участника цена за услугата за 36 месеца или за 36 + 3 месеца, т.е. включва ли се в прогнозната /максималната/ стойност на поръчката и 3 месечния срок над основния срок за изпълнение на услугата.

Отговор: Прогнозната стойност от 420 000 лева без ДДС не следва да бъде надвишавана с предложената от участника цена за услугата за 36 + 3 месеца, т.е. в прогнозната /максималната/ стойност на поръчката се включва и 3 месечния срок над основния срок за изпълнение на услугата. Виж т. 1 от Приложение № 4 – Образец на ценова оферта от документацията за участие, където е записано:

"1. Предлаганата цена за цялостно изпълнение на поръчката, за срок от 36 + 3 месеца е __________________ (словом ___________________________________) лева, без ДДС.

/ВАЖНО: Прогнозната (максималната) стойност на поръчката е 420 000 лева без ДДС. Оферти, надвишаващи тази стойност съгласно т. 1, се отстраняват/."

Въпрос № 2: С оглед възможността опцията за 3 месечен допълнителен период на изпълнение на услугата да не бъде реализирана или поне не изцяло поради евентуална липса на необходимостта от това, моля да поясните дали при оценката на офертите на участниците ще се взема предвид предложената от тях обща цена на услугата за 36 месеца или за 36 + 3 месеца.

Отговор: При оценката на офертите ще се взема предвид общата цена на участника за изпълнение на услугата за 36 + 3 месеца. Виж Раздел XІІI „Критерии за оценка на офертите” от документацията за участие, където е записано, че се взема предвид общата цена за изпълнение на поръчката – т.е. цената в лева без ДДС за осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи в тях на Национален археологически институт и музей при БАН за срок от 36 + 3 месеца.
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн