BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Разяснение №2 по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Разяснение №2 по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

21.06.2013
 
Във връзка с постъпили въпроси от потенциален участник в горецитираната процедура на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки предоставяме следните разяснения: 
 
Въпрос:
Съгласно Ваше решение сте обявили поръчка за „Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи в тях на Национален археологически институт с музей при БАН”.
 
В точка ІІІ.2.3. Технически възможности в подточка 8.1.5.3.2. се изисква „Заверено копие на валидно разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за оръжието за служебни цели за всяко лице от списъка по т. 8.1.5.3”, т.е. които ще изпълняват поръчката при сключване на договор. 
 
Моля да ни бъде отговорено не противоречи ли това на чл. 94 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, който гласи: „Когато лицата по чл. 81, ал. т. 2 са регистрирани като търговци по реда на Търговския закон и имат предмет на дейност охрана, техните служители, получили разрешение за носене и употреба, при осъществяване на охранителна дейност могат да носят само огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за служебни цели. През останалото време огнестрелното оръжие и боеприпасите за него се съхраняват в обектите, посочени в разрешението за съхранение”. 
 
Съгласно горецитирания член и нормативните актове на служба КОС такова разрешение може да бъде издадено, само когато има сключен договор, в който е указано местонахождението на обекта и упоменато изричното условие, че охраната трябва да бъде въоръжена. Тогава се издава обектово разрешително за носене, употреба и съхранение на бойно късо нарезно огнестрелно оръжие, придружено със списък на лицата, които имат право да го използват, както и точното място за съхранение.
 
Отговор: 
Изискването на Възложителя е за всяко лице от списъка по т. 8.1.5.3, т.е. за всяко от лицата, които ще отговарят за извършването на услугата – не по-малко от 23 човека: 22 охранители и 1 ръководител на охранителната дейност, назначени по трудов договор от участника, да бъде представено заверено копие на валидно разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за оръжието за служебни цели към датата, определена като краен срок за получаване на оферти (оръжието и боеприпасите да бъдат за служебни цели). Разрешенията на лицата следва да са издадени съгласно изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/.
 
Няма заложено изискване на Възложителя на етап представяне на оферта разрешенията на охранителите и на ръководителя на охранителната дейност за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за оръжието да бъдат за конкретния обект – Национален археологически институт с музей при БАН. Представените в офертата разрешения на лицата могат да важат и за друг(-и) обект(-и), важното е да се отнасят за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за оръжието за служебни цели (оръжието и боеприпасите да бъдат за служебни цели) и също така разрешенията на лицата да бъдат издадени съгласно изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. 
 
Важното е да бъдат представени валидни разрешения на служителите за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за оръжието за служебни цели към датата, определена като краен срок за получаване на оферти, а не на разрешения за носене и употреба на огнестрелно оръжие за граждански цели по смисъла на ЗОБВВПИ.
 
След като участникът бъде определен за Изпълнител, ако представените в неговата оферта разрешения на служителите за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за оръжието за служебни цели не са за конкретния обект – Национален археологически институт с музей при БАН, то участникът отговаря за спазването на изискванията на чл. 94, ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ и ако е необходимо, следва да си извади нови разрешителни за съответните служители, така че да спази изискванията на чл. 94, ал. 1 от ЗОБВВПИ.
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн