BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Публична покана за доставка на шест преносими компютри по техническа спецификация
Публична покана за доставка на шест преносими компютри по техническа спецификация

25.07.2013
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Национален археологически институт с музей при БАН 
За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 
Тел.: (02) 988 24 06 
Факс: (02) 988 24 05 
Е-mail: admin@naim.bg 

Място/места за контакт: Надя Николова
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg
Адрес на профила на купувача: www.naim.bg

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
В изпълнение на международен проект "Разширяване на Дунавския лимес – Световно наследство на ЮНЕСКО по Долния Дунав” (Extension of the Danube Limes – UNESCO World Heritage in the Lower Danube), с акроним: „Дунавският лимес като обща запазена марка” (Danube Limes Brand), финансиран по Оперативна програма на ЕС "ЮИ Европа 2007-2013" (4-th call of EU South East Europe Transnational Cooperation Programme 2007-2013), с референтен номер (reference number): SEE/D/0307/4.3/X, работен пакет 3 (WP3 New Danube Limes National WH-Nomination Documents), се обявява настоящата публична покана с предмет „Доставка на шест преносими компютри” със следните технически изисквания за изпълнение на поръчката (Приложение 1 към документацията):

1. 2 броя преносими компютри с минимални технически изисквани, софтуер и гаранция:

 • Процесор: Intel Core i7-3540M 3.0GHz/3.70GHz
 • RAM памет: не по-малко от 8 GB 1600MНz DDR3, с възможност до 16 GB
 • Диск: SSD, не по-малко от 256 GB
 • Дисплей: 13-14 инча, матов LED, висока резолюция
 • Оптично устройство: вградено CD/DVD четящо и записващо устройство
 • Безжична връзка: Bluetooth 4.0, Wi-Fi a/b/g/N, 3G
 • Мрежова карта: 10/100/1000
 • Високоговорители: вградени
 • Камера: вградена 1.3 MP камера
 • Микрофон: вграден
 • Портове:
            - 1x USB 3.0
            - 2x USB 2.0
            - 5-in-1 Card Reader
            - ExpressCard
            - HDMI
            - RJ-45
            - Жак за слушалки и микрофон
 • Детайли: водоустойчива клавиатура, бутони, надписани по БДС
 • Метално шаси
 • Батерия: 6-клетъчна Li-Ion
 • Тегло: по-малко от 2 кг
 • Тригодишна пълна гаранция
 • Операционна система: лицензирана Windows 7 pro 64 бита или по-висока 

2. 4 броя преносими компютри с минимални технически изисквания, софтуер и гаранция:

 • Процесор: Intel Core i5-3230M 2.60 GHz / 3.20 GHz
 • RAM: не по-малко от 8 GB, с възможност до 16 GB
 • Диск: SATA 1 TB (1000 GB)
 • Екран: 15-16 инча, матов LED
 • Видеокарта: най-малко 2 GB собствена памет
 • Оптично устройство: вградено CD/DVD четящо и записващо устройство
 • Безжична връзка: Bluetooth, Wi-Fi a/b/g/N, 10/100
 • Високоговорители: вградени
 • Камера: вградена
 • Портове:
            - 1x USB 3.0
            - 2x USB 2.0
            - HDMI
            - RJ-45
            - SD/MMC
            - Card Slot
            - Жак за слушалки, жак за микрофон
 • Детайли: тъчпад, клавиатура с раздалечени бутони, надписана на английски и български (БДС стандарт) език, подсветка на клавиатурата
 • Батерия: най-малко 4-клетъчна Li-Ion
 • Тегло: по-малко от 3 кг
 • Двугодишна пълна гаранция
 • Операционна система: лицензирана OS 

Предложената техника следва да се достави в срок до 10 работни дни от подписване на договора до адреса на възложителя, гр. София, ул. "Съборна" № 2, НАИМ-БАН, като офертата включва всички необходими разходи.

Минимален гаранционен срок на доставяното оборудване: 36 месеца за позициия 1 и 24 месеца за позиция 2.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
30000000

Описание:
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Доставка на шест преносими компютри по техническа спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
8310 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, ул. "Съборна" № 2

NUTS:
ВG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:
3.2.1. Икономическо и финансово състояние
3.2.1.1. Участникът трябва да има общо приходи от извършени доставки, сходни с предмета на поръчката за последните три години считано от крайния срок за подаване на офертата, в размер на минимум прогнозната стойност на поръчката. 3.2.1.2. Под „извършени доставки, сходни с предмета на поръчката” се има предвид доставки на преносими компютри.

3.2.2. Технически възможности и квалификация
3.2.2.1. Участникът трябва да е изпълнил през последните три години считано от крайния срок за подаване на офертата най-малко един договор, включващ доставка на преносими компютри, придружен от препоръка за добро изпълнение. 3.2.2.2. Под „изпълнени договори” се разбира договори, чийто срок за изпълнение е приключил към крайния срок за подаване на офертата и стоките са доставени и приети от възложителя/получателя по договора. Гаранционният срок по договора, ако има такъв, не се включва в срока за изпълнение.
3.2.2.4. Участникът в настоящата процедура трябва да притежава валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 на участника, да декларира, че предлаганите преносими компютри са оригинални, нови и неупотребявани, отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост.
3.2.2.5. Участникът в настоящата процедура трябва да е оторизиран от производителя на техниката да предлага неговите продукти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
05/08/2013, 16:30 ч.

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
Да

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Настоящата публична покана е публикувана и на интернет страницата на Възложителя – НАИМ-БАН, в раздел "Обяви". На същото място е публикувана и документацията към публичната покана, съдържаща указанията и изискванията за изпълнение на поръчката, техническото задание за възлагане на поръчката, образците на документите за попълване, визата за проектиране, допълнителни подробности относно условията за участие, както и проекта на договор.

Документите са представят в срок до 16:30 часа на 05.08.2013 г. на адрес София, ул. „Съборна“ № 2 – Деловодство в непрозрачен плик, като на него се отразява адрес за кореспонденция, тел./факс или е-mail на участника и предмета на поръчката. В него се поставят в отделни запечатани непрозрачни пликове:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
05/08/2013

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9017988


Документация към публичната покана:

 1. Публична покана
 2. Техническа спецификация на Възложителя
 3. Образци на декларации
 4. Списък на договорите за доставка с предмет, сходен с предмета на поръчката – Приложение 7
 5. Техническа оферта – Приложение 8
 6. Ценова оферта – Приложение 9
 7. Проект на договор – Приложение 10
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн