BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Информация за отваряне на ценови оферти
Информация за отваряне на ценови оферти

26.07.2013
Информация за отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи в тях на Национален археологически институт с музей при БАН за срок от 36 +3 месеца”, открита с Решение № 411 от 13.05.2013 г. на Възложителя

Във връзка с прилагането на чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ уведомяваме лицата по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, че отварянето на ценовите оферти по горепосочената обществена поръчка ще се състои на 30.07.2013 г. (вторник) от 15:30 часа в заседателната зала на сградата на Национален археологически институт с музей при БАН, с адрес: ул. „Съборна” № 2, гр. София /централен вход на музея с адрес: пл. „Атанас Буров” № 1/, Република България.

При отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн