BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Публична покана за доставка на шест преносими компютри по техническа спецификация
Публична покана за доставка на шест преносими компютри по техническа спецификация

09.08.2013
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Национален археологически институт с музей при БАН 
За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 
Тел.: (02) 988 24 06 
Факс: (02) 988 24 05 
Е-mail: admin@naim.bg 

Място/места за контакт: Надя Николова
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg
Адрес на профила на купувача: www.naim.bg

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
В изпълнение на международен проект "Разширяване на Дунавския лимес – Световно наследство на ЮНЕСКО по Долния Дунав" /Extension of the Danube Limes – UNESCO World Heritage in the Lower Danube/ с акроним "Дунавският лимес като обща запазена марка" /Danube Limes Brand/, финансиран по Оперативна програма на ЕС "ЮИ Европа 2007-2013" /4-th call of EU South-East Europe Transnational Cooperation Programme 2007-2013/, с референтен номер /Reference number/ SEE/D/0307/4.3/X, pаботен пакет 3 (WP 3 New Danube Limes National WH-Nomination Documents) се обявява настоящата публична покана с предмет „Доставка, на шест преносими компютри” по техническа спецификация – Приложение 1 към документацията

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
30000000

Описание:
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Доставка на шест преносими компютри по техническа спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
8310 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, ул. "Съборна" № 2

NUTS:
ВG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

3.1. Изисквания към участниците
3.1.1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно настоящата документация.
3.1.2. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка физическо лице, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
3.1.3. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП.
3.1.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Офертата трябва да отговаря на изискванията на т. 7 от документацията.
3.1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В настоящата процедура за възлагане на поръчката едно юридическо лице може да участва само в едно обединение.

3.2. Критерии за подбор
3.2.1. Икономическо и финансово състояние
3.2.1.1. Участникът трябва да има общо приходи от извършени доставки, сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертата в размер на минимум прогнозната стойност на поръчката. 3.2.1.2. Под „извършени доставки, сходни с предмета на поръчката” се има предвид доставки на преносими компютри.
3.2.2. Технически възможности и квалификация
3.2.2.1. Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертата най-малко един договор, включващ доставка на преносими компютри, придружен от препоръка за добро изпълнение.
3.2.2.2. Под „изпълнени договори” се разбира договори, чиито срок за изпълнение е приключил към крайния срок за подаване на офертата и стоките са доставени и приети от възложителя / получателя по договора. Гаранционният срок по договора, ако има такъв, не се включва в срока за изпълнение.
3.2.2.4. Участникът в настоящата процедура трябва да декларира, че предлаганите преносими компютри са оригинални, нови и неупотребявани, отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост.
3.2.2.5. Участникът в настоящата процедура трябва да е оторизиран от производителя на техниката да предлага неговите продукти.
3.2.2.6. Участникът, кандидатстващ, трябва да представи документ/декларация, че предложената компютърна техника отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS) и притежава сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент.


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
30/08/2013, 17:00 ч.

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
Да

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Настоящата публична покана е публикувана и на интернет страницата на Възложителя – НАИМ-БАН, в раздел "Обяви". На същото място е публикувана и документацията към публичната покана, съдържаща указанията и изискванията за изпълнение на поръчката, техническото задание за възлагане на поръчката, образците на документите за попълване, визата за проектиране, допълнителни подробности относно условията за участие, както и проекта на договор.

Документите са представят в срок до 17:30 часа на 30.08.2013 г. на адрес София, ул. „Съборна“ № 2 – Деловодство в непрозрачен плик, като на него се отразява адрес за кореспонденция, тел./факс или е-mail на участника и предметът на поръчката. 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
30/08/2013

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9018620


Документация към публичната покана:

  1. Публична покана
  2. Техническа спецификация на Възложителя – Приложение 1
  3. Образци на декларации – Приложения 2-6
  4. Списък на договорите за доставка с предмет, сходен с предмета на поръчката – Приложение 7
  5. Техническа оферта – Приложение 8
  6. Ценова оферта – Приложение 9
  7. Проект на договор – Приложение 10
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн