BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Публична покана за печат на албум към изложба „Непреходен отпечатък в историята: Съкровища от гръцки музеи“
Публична покана за печат на албум към изложба „Непреходен отпечатък в историята: Съкровища от гръцки музеи“

14.10.2013
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
НАИМ-БАН 
България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 

За: Надя Николова
Тел.: (02) 988 24 06 
Факс: (02) 988 24 05 
Е-mail: admin@naim.bg 

Място/места за контакт: Надя Николова
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg
Адрес на профила на купувача: www.naim.bg

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Печат на албум с автори Йорка Николау, Зои Хасиоти, Александра Христофориду, Стела Дрени, Красимира Карадимитрова "Ценностите на Олимпийските игри. От Олимпия до Пловдив и София. Албум към изложба „Непреходен отпечатък в историята: Съкровища от гръцки музеи“"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
22121000

Описание:
Технически публикации

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Печат (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка работа до завършен продукт), пакетиране и доставка на адрес в гр. София, ул. „Съборна" № 2 на сборник със следните параметри:

 • обем – 24 стр.
 • формат – 260/220 мм, обрязан, 265/230 необрязан
 • хартия тяло – 130 г хром-мат
 • цветност тяло – 4+4
 • корица – мека, 300 г хром-мат, скрепване с телчета
 • цветност корица – 4+4 + лак
 • тираж – 500 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
София

NUTS:
ВG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Срок на изпълнение: до 20 ноември 2013 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
25/10/2013, 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
Не

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" №2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща). 

Офертите съдържат следните документи съгласно изискванията на чл. 101в от ЗОП:

 • данни за лицето, което прави предложението;
 • копие от документ за регистрация на юридическото лице и копие от ЕИК;
 • предложение за изпълнение на изискванията на възложителя в свободен текст;
 • ценово предложение в свободен текст, в което цената за изпълнение на поръчката е посочена без ДДС;
 • срок на валидност на офертата.

С избрания изпълнител ще бъде сключен договор, като при подписването на договора Изпълнителят представя документи по чл. 101е, ал. 2, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2. 

Образец на договор за печат може да получите при поискване на ел. адрес: admin@naim.bg.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
25/10/2013
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн