BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Публична покана за доставка на фотоапаратура и обучение на лицата, ползващи техниката
Публична покана за доставка на фотоапаратура и обучение на лицата, ползващи техниката

17.10.2013
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН)
За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 
Тел.: (02) 988 24 06 
Факс: (02) 988 24 05 
Е-mail: admin@naim.bg 

Място/места за контакт: ул. "Съборна" № 2
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg
Адрес на профила на купувача: http://naim.bg/bg/content/news/600/900/

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
В изпълнение на проект „НИАР-Кабиюк: Комплексно интердисциплинарно изследване на една от извънстоличните владетелски резиденции (аул) на Първото българско царство”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” с референтен номер FFNNIPO_12_00930, и провеждане на обществена поръчка, възлагана чрез публична покана с предмет „Доставка на фотоапаратура и обучение на лицата, ползващи техниката” и съгласно техническа спецификация – Приложение 1 към документацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
38650000

Описание:
Фотографско оборудване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Обособена позиция № 1: „Доставка, конфигуриране и пускане в действие на компютърни конфигурации и периферии” - 1 работна станция, 1 преносим компютър, 4 графичен таблет, 2 скенера и 1 мултифункционално устройство, 1 бр. радиохеликоптер с фотоапарат, 2 бр. цифров огледално-рефлексен фотоапарат, 2 бр. макрообективи, 2 бр. обектив 18-55 мм, 2 бр. обектив 55-200, 2 бр. статив с хоризонтално рамо, и обучение
 
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
16 500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, ул. "Съборна" № 2

NUTS:
ВG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците:
3.2.1 Икономическо и финансово състояние
3.2.1.1 Участникът трябва да има общо приходи от извършени доставки сходни с предмета на поръчката за последните три години считано от крайния срок за подаване на офертата в размер на минимум прогнозната стойност на поръчката.
3.2.1.2 Под „извършени доставки, сходни с предмета на поръчката” се има предвид доставки на фотографска техника.

3.2.2 Технически възможности и квалификация
3.2.2.1 Участникът трябва да е изпълнил през последните три години считано от крайния срок за подаване на офертата най-малко един договор, включващ доставка на преносими компютри, придружен от препоръка за добро изпълнение.
3.2.2.2 Под „изпълнен договор” се разбира договор, чийто срок за изпълнение е приключил към крайния срок за подаване на офертата и стоките са доставени и приети от възложителя / получателя по договора. Гаранционният срок по договора, ако има такъв, не се включва в срока за изпълнение.
3.2.2.3 Участникът да декларира, че предлаганата техника, съгласно техническата оферта, е оригинална, нова и неупотребявана и отговаря на международните стандарти за безопасност.
3.2.2.4 Участникът в настоящата процедура трябва да е оторизиран от производителя на техниката да предлага неговите продукти, за които кандидатства.

Техническа спецификация на възложителя:

1) Радиохеликоптер с фотоапарат – четири роторен, вертикално излитащ и кацащ хеликоптер с основни характеристики:
- четири електродвигатели
- GPS антена
- прецизен контрол на ориентацията на полета
- максимално време на полет 20 min
- възможност за пренасяне на до 200 g полезен товар
- диаметър - управление на zoom на камерата и др.
- Li-polymer акумулаторни батерии 4s, 14.8V, 5000 mAh

и с включени:
1. Радио управление с телеметричен модул
- за получаване на пълен статус на летателния апарат (ниво на батерия, качество на приемане на телеметричните данни, ориентация, височина, GPS-позиция, използвано време за полет)
- връзка с компютър и софтуер за визуализация на полетни данни
2. Аналогов видео приемник
- работен обхват 2.4 GHz
- 8 канала на работа
- композитен видео изход за връзка с монитор
3. Аналогов видео предавател
- работен обхват 2.4 GHz
- 8 канала на работа
- изходна мощност 500 мВт
4. Цифров фотоапарат > 10MPx
- приставка за монтаж с компенсация на наклона
- дистанционно управление
5. Очила 1.4-мегапикселови

2) Цифров огледално-рефлексен фотоапарат
- 16,2 M CМОS
- 23,6 x 15,6 мм
- 3.0" LCD
- 921 000 т.
- FULL HD видео клип 1920 x 1080 24, 25, 30 к/сек.
- Чуствителност от 100 до 25600 ISO
- 3-инчов подвижен LCD дисплей с 921 000 точки
- 11-точков автофокус с 3D tracking функция
- 4 к/сек. серийна снимка
- Кроп фактор: 1,5 х
- AF зони: 11-точков AF (1 кръстосана точка)
- Скорост на затвора: B/30сек. до 1/4000 сек.
- Серия: до 4 к/сек.
- Буфер при RAW
- Чанта, карта 8 GB Class 10 филтър UV+PROT 52mm
- X-синхрон: до 1/200 сек.
- ISO: 100 до 25600

3) Макрообектив – съвместимост с предлагания продукт по т. 2 с характеристики:
- Минимално разстояние - 0.162 м
- Фок. разст. (екв.на 35мм филм): 60 мм
- Резба за филтър: 52 мм
- 40-милиметров макрообектив с действително доближаване до обектите с отношение на възпроизвеждане 1:1

4) Обектив 18-55 mm – съвместимост с предлагания продукт по т. 2

5) Обектив 55-200 mm – съвместимост с предлагания продукт по т. 2

6) Статив с хоризонтално рамо
- Многофункционален статив с хоризонтално рамо, за студийно и външно снимане
- Възможност за използване на единия крак като монопод или туристическа щека
- Кука за аксесоари и тежести
- Три различни ъгъла на позициониране на краката
- Метални шпайкове
- Калъф

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
25/10/2013, 16:00 ч.

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
Не

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Настоящата публична покана е публикувана и на интернет страницата на Възложителя – НАИМ-БАН, в раздел "Обяви". На същото място е публикувана и документацията към публичната покана, съдържаща указанията и изискванията за изпълнение на поръчката, техническото задание за възлагане на поръчката, образците на документите за попълване, визата за проектиране, допълнителни подробности относно условията за участие, както и проектът на договор.

Документите са представят в срок до 16:00 часа на 25.10.2013 г. в непрозрачен плик, като на него се отразяват адрес за кореспонденция, тел./факс или e-mail на участника и предметът на поръчката. В него се поставят в отделни запечатани непрозрачни пликове:

  • Плик №1 с надпис „Документи за подбор” – съдържа изброените документи в т. 7.1;
  • Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – съдържа изброените документи по т. 7.2 – Приложение № 8;
  • Плик №3 с надпис „Предлагана цена” – съдържа изброените документи по т. 7.2 – Приложение № 9.

Няма да се разглеждат ценови оферти на участници, които не са представили всички изискуеми документи, и техническата оферта на участника не покрива изискванията на техническата спецификация на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
25/10/2013

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9021090

Документация към публичната покана:

  1. Публична покана
  2. Техническа спецификация на Възложителя
  3. Образци на декларации
  4. Списък на договорите за доставка
  5. Техническа оферта
  6. Ценова оферта
  7. Проект на договор
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн