BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Публична покана за доставка на специализирана техника за интеграция на археологически данни в ГИС-среда
Публична покана за доставка на специализирана техника за интеграция на археологически данни в ГИС-среда

01.11.2013
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН)
За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 
Тел.: (02) 988 24 06 
Факс: (02) 988 24 05 
Е-mail: admin@naim.bg 

Място/места за контакт: ул. "Съборна" № 2
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg
Адрес на профила на купувача: http://naim.bg/bg/content/news/600/900/

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
В изпълнение на проект „Създаване на център по геоархеология и прогнозно археологическо моделиране (GEOARCHCE) във ВТУ, който ще осигури изработването на ефективен и гъвкав модел на мултидисциплинарани регионални изследвания на археологическото наследство въз основа на интеграция на археологически данни в ГИС-среда”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” по Договор № ДФНИ – К01/4 22.11.2012, и провеждане на обществена поръчка, възлагана чрез публична покана с предмет “Доставка на специализирана техника за интеграция на археологически данни в ГИС-среда” и съгласно техническа спецификация – Приложение 1 към документацията. Техниката ще се използва за събиране и интеграция на археологически данни в ГИС-среда

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
38200000

Описание:
Геоложки и геофизични инструменти 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
“Доставка на специализирана техника за интеграция на археологически данни в ГИС-среда”
 
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
2 500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, ул. "Съборна" № 2

NUTS:
ВG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците: 
3.2.1 Икономическо и финансово състояние
3.2.1.1 Участникът трябва да има общо приходи от извършени доставки сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертата в размер на минимум прогнозната стойност на поръчката.
3.2.1.2 Под „извършени доставки, сходни с предмета на поръчката” се има предвид доставки на фотографска техника.

3.2.2 Технически възможности и квалификация
3.2.2.1 Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертата най-малко един договор, включващ доставка на продуктите от спецификацията.
3.2.2.2 Под „изпълнен договор” се разбира договор, чийто срок за изпълнение е приключил към крайния срок за подаване на офертата и стоките са доставени и приети от възложителя / получателя по договора. Гаранционният срок по договора, ако има такъв, не се включва в срока за изпълнение.
3.2.2.3 Участникът да декларира, че предлаганата техника, съгласно техническата оферта, е оригинална, нова и неупотребявана и отговаря на международните стандарти за безопасност.
3.2.2.4 Участникът в настоящата процедура трябва да е оторизиран от производителя на техниката да предлага неговите продукти, за които кандидатства.

Техническа спецификация на възложителя:
 

 • 1 бр. GPS мобилни приемници
  Високочувствителен GPS приемник с активен дисплей; вградена камера; двойна система от батерии; геокешинг GPX файлове за сваляне на геокешове и детайли директно в устройството. Стандартна точност – от 3 до 5 м. Памет за маршрути – 200; памет за следи – 10000 точки, 200 записани следи. Инсталирана навигационна и топографска карта на България (ORFM) с безплатно доживотно обновяване.
   
 • 4 бр. портативни радиостанции
  Основни параметри: 16 канали с честотен обхват VHF 136-174 MHZ или UHF 403-470МHz. Мощност: 5W/1W за VHF; 4W/1W за UHF. Наличие на програмируеми бутони с различни функции (смяна на мощност, активиране на сканиране, монитор и др.); набор от допълнителни аудио аксесоари и батерии. Комплектът е необходимо да включва Li-Ion батерия, антена, зарядно, клип държател и инструкция. Гаранция минимум 24 месеца. Максимален срок за ремонт/подмяна на място на дефектирал инструмент: до една седмица.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
11/11/2013, 15:00 ч.

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
Не

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Настоящата публична покана е публикувана и на интернет страницата на Възложителя – НАИМ-БАН, в раздел "Обяви". На същото място е публикувана и документацията към публичната покана, съдържаща указанията и изискванията за изпълнение на поръчката, техническото задание за възлагане на поръчката, образците на документите за попълване, визата за проектиране, допълнителни подробности относно условията за участие, както и проектът на договор. 

Документите са представят в срок до 15:00 часа на 11.11.2013 г. в непрозрачен плик, като на него се отразяват адрес за кореспонденция, тел./факс или e-mail на участника и предметът на поръчката. 

Няма да се разглеждат ценови оферти на участници, които не са представили всички изискуеми документи, и техническата оферта на участника не покрива изискванията на техническата спецификация на Възложителя.

Всички документи, представени от участника, трябва да са на български език, а ако са предоставени копия – да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
25/10/2013

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9021727

Документация към публичната покана:

 1. Публична покана
 2. Техническа спецификация на Възложителя
 3. Образци на декларации
 4. Техническа оферта
 5. Ценова оферта
 6. Проект на договор
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн