BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Публична покана за печат на сп. “Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”, том 9
Публична покана за печат на сп. “Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”, том 9

17.01.2014
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН)

За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2
Тел.: (02) 988 24 06 
Факс: (02) 988 24 05 
Е-mail: admin@naim.bg 

Място/места за контакт: Надя Николова
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg
Адрес на профила на купувача: www.naim.bg

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Печат на сп. “Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”, том 9

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
22121000

Описание:
Технически публикации

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Печат (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка работа до завършен продукт), пакетиране и доставка на адрес в гр. София, ул. „Съборна" № 2 на каталог със следните параметри:
 
• обем – 320 стр (284+36 стр)
• формат – 160/240 мм обрязан
• хартия тяло 284 стр. – 100 г офсет
• хартия тяло 36 стр. – 130 г хром-мат
• цветност тяло – 1+1
• хартия корица – 300 г хром-мат
• цветност корица – 1+1 (Pantone warm gray 7C) + мат ламинат
• корица скрепване – термолепене
• тираж – 200 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
София

NUTS:
ВG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Срок на изпълнение: до 12 февруари 2014 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
24/01/2014, 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
Не

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" №2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща). 

Офертите съдържат следните документи съгласно изискванията на чл. 101в от ЗОП:

  • данни за лицето, което прави предложението;
  • копие от документ за регистрация на юридическото лице и копие от ЕИК;
  • предложение за изпълнение на изискванията на възложителя в свободен текст;
  • ценово предложение в свободен текст, в което цената за изпълнение на поръчката е посочена без ДДС;
  • срок на валидност на офертата.

С избрания изпълнител ще бъде сключен договор, като при подписването на договора Изпълнителят представя документи по чл. 101е, ал. 2, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2. 

Образец на договор за печат може да получите при поискване на ел. адрес: admin@naim.bg.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
24/01/2014
 
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн