BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Публична покана за печат на книга "Археологически открития и разкопки през 2013 г."
Публична покана за печат на книга "Археологически открития и разкопки през 2013 г."

09.04.2014
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН)

За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2
Тел.: (02) 988 24 06 
Факс: (02) 988 24 05 
Е-mail: admin@naim.bg 

Място/места за контакт: Надя Николова
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg
Адрес на профила на купувача: www.naim.bg

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Печат на книга "Археологически открития и разкопки през 2013 г." с дискове към нея

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
22121000

Описание:
Технически публикации

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Офсетов печат (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка работа до завършен продукт), пакетиране и доставка на адрес в гр. София, ул. „Съборна" № 2 на книгата „Археологически открития и разкопки през 2013 г." и CD прикрепено към нея, със следните параметри:

Книга:
 • обем – 688 стр.
 • формат – 205/291 обрязан
 • хартия тяло – 115 г хром-мат
 • цветност тяло – 1+1
 • корица твърда 4+0, лак, концево шиене
 • тираж – 300 бр.

CD:
 • печат върху медията – 4+0 + лак
 • запис върху медията
 • тираж – 450 бр.
 • картонена кутия за CD, скрепена върху форзаца на гърба на корицата – 300 бр.
 • пластмасова кутия за CD – 150 бр. без печат

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
София

NUTS:
ВG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 1. Изисква се качество на листов офсетов печат.
 2. Отпечатаното издание да няма дефекти в изображенията и да няма разлика между отделните бройки.
 3. Печатът трябва да е съобразен със стандарт FOGRA.
 4. Краен срок на изпълнение на поръчката: 15 май 2014 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
16/04/2014, 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
Не

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" №2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща). 

Офертите съдържат следните документи съгласно изискванията на чл. 101в от ЗОП:

 • данни за лицето, което прави предложението;
 • копие от документ за регистрация на юридическото лице и копие от ЕИК;
 • предложение за изпълнение на изискванията на възложителя в свободен текст;
 • ценово предложение в свободен текст, в което цената за изпълнение на поръчката е посочена без ДДС;
 • срок на валидност на офертата.

С избрания изпълнител ще бъде сключен договор, като при подписването на договора Изпълнителят представя документи по чл. 101е, ал. 2, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2. 

Образец на договор за печат може да получите при поискване на ел. адрес: admin@naim.bg.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
16/04/2014

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн