BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Публична покана за доставка и монтаж на експозиционни витрини за нуждите на НАИМ към БАН
Публична покана за доставка и монтаж на експозиционни витрини за нуждите на НАИМ към БАН

12.05.2014
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН)

За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2
Тел.: (02) 988 24 06 
Факс: (02) 988 24 05 
Е-mail: admin@naim.bg 

Място/места за контакт: Надя Николова
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg
Адрес на профила на купувача: www.naim.bg

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
По повод честване на 1000 години от смъртта на цар Самуил с изложба „Цар Самуил (†1014г) в битка за България“ е необходимо да се доставят една експозиционна витрина с размери ш240/д60/в245 см и три броя експозиционни витрини с размери ш180/д60/в245 см на Национален археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН) в гр. София на ул. “Съборна” № 2. Във връзка с това НАИМ-БАН отправя покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за доставка и монтаж по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка и монтаж на експозиционни витрини за нуждите на НАИМ при БАН в гр. София на ул. “Съборна” № 2”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
39171000

Описание:
Витрини (стъклени)

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Eдна витрина с размери ш240/д60/в245 см и три броя експозиционни витрини с размери ш180/д60/в245 см по техническа спецификация:

Експозиционни витрини:

1.1.Витрина с габарити 240х60х245 см

Описание:

Вертикално разпределение
цокъл 4 см
база 44 см
шаси с механизъм 12 см
експозиционен обем (стъкло) 173 см
таван с осветление 12 см
Обща височина: 245 см

Функционално разпределение
- База: товаропоносимост на витрината, експонатите и експозиционен реквизит; механизъм за нивелиране на витрината; отваряема предна страница за достъп да обема на базата; чекмеджета за експозиционен реквизит; достъп до контейнерите за силикагел; заключване; неутрален външен вид
- Шаси с механизъм: товаропоносимост на витрината, експонатите и експозиционен реквизит; механизъм за нивелиране на витрината; механизми за отваряне/затваряне на предното стъкло на експозиционния обем; контейнери за силикагел; вентилационен контакт между контейнерите за силикагел и експозиционния обем; експозиционен плот – подвижен, с възможност за тапициране; двустепенно заключване на експозиционния обем; неутрален външен вид; експозиционен обем: прозрачно качествено стъкло с дебелина 8 мм - флоат; прозрачно монолитно свързване между неподвижните стъкла; прахоулавяща защита между подвижни и неподвижни стъкла; монолитно свързване на стъклата с шасито и тавана; дискретно преминаващи пътища за ел. и СОТ инсталации
- Таван с осветление: окачен таван със светоизточници; скрита ел. инсталация; самостоятелен достъп за обслужване отгоре; конструкция за влагане на държачи, окачвачи, конструкции и други подобни приспособления за нуждите на аранжирането на експонатите; нисковолтова ел. инсталация за осветлението; неутрален външен вид отстрани и отгоре

1.2. Витрина с габарити 180/60/245 см

Описание:

Вертикално разпределение
шаси с механизъм 12 см
експозиционен обем 173 см
таван с осветление 12 см
Обща височина: 245 см

Функционално разпределение
Като т. 1.1.

Общи изисквания към витрините:
- влагане на висококачествени негорими или трудногорими материали
- влагане на материали, несъдържащи химически активни съставки
- високоустойчиви цветни покрития с цвят, определен от инвеститора по скалата на RAL
- възможност за преаранжиране на витрините в пространството със и без база
- леко и удобно обслужване на витрините от инструктирани техници по поддръжката и музейните специалисти

Особени изисквания:
- конструкция, осигуряваща стабилно позициониране и нивелиране на витрините в музея върху неравен и дишащ под от гредоред и дюшеме
- доставката, хамалията и монтажа на посочените от музейните специалисти места да се извърши от изпълнителя

Срок за изпълнение на поръчката: не повече от 45 календарни дни, считано от сключването на договора за изпълнение.

Гаранционен срок за доставените и монтирани експозиционни витрини е 5 години Участниците следва да предвидят в своята оферта профилактика на доставените експозиционни витрини минимум веднъж годишно до изтичането на гаранционния срок.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
54 000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, ул. "Съборна" № 2

NUTS:

ВG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Според ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за възлагане на обществена поръчка за доставка и монтаж с предмет: "Доставка и монтаж на експозиционни витрини и аксесоари за нуждите на НАИМ при БАН" (Приложение № 1)

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
23/05/2014, 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Офертите се подават от участника или от упълномощен от него представител в запечатан непрозрачен плик в сградата на Национален археологически институт с музей към БАН в гр. София на ул. “Съборна” № 2, стая „Деловодство”. Върху плика участникът посочва предмета на обществената поръчка, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електрона поща.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
23/05/2014

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029167


Документация към публичната покана:

  1. Публична покана
  2. Приложение № 1. Техническо задание
  3. Приложение № 2. Техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката
  4. Приложение № 3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП
  5. Приложение № 4. Проект на договор
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн